Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/159/16 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 30 maja 2016r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorzyce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 z późn. zm.), art. 40 ust.1, art.41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Udostępnia się operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w transporcie drogowym, w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.), przystanki komunikacyjne zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Warunki i zasady korzystania z przystanków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Tracą moc następujące Uchwały Rady Gminy Gorzyce:

1) Uchwała Rady Gminy Gorzyce nr XXIII/183/12 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorzyce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

2) Uchwała Rady Gminy Gorzyce nr XXIV/202/12 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XXIII/183/12 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorzyce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

3) Uchwała Rady Gminy Gorzyce nr XXXII/260/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XXIII/183/12 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorzyce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, wraz z jej późniejszą zmianą Uchwałą Rady Gminy Gorzyce nr XXIV/202/12 z dnia 29 października 2012 r..

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Marian Jureczka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/159/16
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 30 maja 2016 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorzyce

Lp.

numer przystanku

Nazwa przystanku
(miejscowość/ulica/nazwa)*

Lokalizacja

1.

01

Gorzyczki/ Leśna/Kolonia Fryderyk I

sołectwo Kolonia Fryderyk - skrzyżowanie z ul. Kopalnianą

2.

02

Gorzyczki/Leśna/Kolonia Fryderyk I

sołectwo Kolonia Fryderyk - skrzyżowanie z ul. Kopalnianą

3.

03

Gorzyczki/Leśna/Kolonia Fryderyk II

sołectwo Kolonia Fryderyk - skrzyżowanie z ul. Polną

4.

04

Olza/Szkolna/Szkoła

Olza - w rejonie ul. Szkolna 24

5.

05

Olza/Szkolna/Szkoła

Olza - w rejonie ul. Szkolna 24

6.

06

Olza/Szkolna/ OSP

Olza w rejonie budynku gminnego przy
ul. Szkolnej 3

7.

07

Olza/Szkolna/OSP

Olza w rejonie budynku gminnego przy ul. Szkolnej 3

8.

09

Gorzyce/Bogumińska/Basen

Gorzyce w rejonie ul. Bogumińskiej 31

9.

08

Uchylsko/Wiejska/Granica

Uchylsko- w rejonie skrzyżowania
z ul. Wiejską

10.

11

Uchylsko/Wiejska/Granica

Uchylsko- w rejonie skrzyżowania
z ul. Wiejską

11.

10

Turza Śląska/Kościuszki/Bogumińska

Turza Śląska - w rejonie skrzyżowania
z ul. Bogumińską

12.

12

Turza Śląska/Kościuszki/Szkoła

Turza Śląska- w rejonie skrzyżowania

z ul. Ligonia

13.

15

Turza Śląska/Kościuszki/Bogumińska

Turza Śląska - w rejonie skrzyżowania

z ul. Bogumińską

14.

13

Turza Śląska/Kościuszki/Szkoła

Turza Śląska- w rejonie skrzyżowania

z ul. Ligonia

15.

14

Turza Śląska/Graniczna/Graniczna

Turza Śląska - w rejonie ul. Graniczna 17a

16.

17

Turza Śląska/Graniczna/Graniczna

Turza Śląska - w rejonie ul. Graniczna 17

17.

16

Gorzyce/Polna/Polna

sołectwo Kolonia Fryderyk - w rejonie
ul. Polna 15

18.

19

Gorzyce/Polna/Polna

sołectwo Kolonia Fryderyk - w rejonie

ul. Polna 15

19.

18

Czyżowice/Dworcowa/Stacja kolejowa

Czyżowice skrzyżowanie z ul. Parkową

20.

21

Czyżowice/Dworcowa/Stacja kolejowa

Czyżowice skrzyżowanie z ul. Parkową

21.

20

Czyżowice/Dworcowa/Dworcowa

Czyżowice - w rejonie ul. Dworcowa 30

22.

23

Czyżowice/Dworcowa/Dworcowa

Czyżowice - w rejonie ul. Dworcowa 30

23.

22

Gorzyce/Kościelna/Kościelna UG

Gorzyce - w rejonie siedziby Urzędu Gminy Gorzyce

24.

25

Gorzyce/Kościelna/Kościelna UG

Gorzyce - w rejonie siedziby Urzędu Gminy Gorzyce

* W komunikacji na terenie gminy Gorzyce dopuszcza się stosowanie nazwy przystanku z pominięciem nazwy miejscowości.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/159/16
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 30 maja 2016 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorzyce

§ 1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gorzyce, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorzyce, mogą korzystać wyłączenie przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 z późn. zm.)

§ 2. Udostępnianie przewoźnikom, operatorom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorzyce następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy przewoźnikiem lub operatorem a Gminą Gorzyce.

§ 3. Operatorzy lub przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich pojazdy wyłącznie zgodnie z przyjętym i opublikowanym na podstawie obowiązujących przepisów rozkładem jazdy.

§ 4. Zabrania się korzystania z przystanków komunikacyjnych w celu przerw technicznych lub wynikających z czasu pracy kierowcy. Nie dotyczy to postojów na przystankach, które wyposażono w miejsca postojowe.

§ 5. Pojazdy winny zatrzymywać się w odległości nie większej niż 15m od słupka ze znakiem D15 lub tablicy oznaczającej przystanek, a w przypadku przystanku z zatoką - w tej zatoce, tak aby umożliwić pasażerom dogodne i bezpieczne wsiadanie oraz wysiadanie. Miejsce w zatoce należy zajmować w taki sposób, by umożliwić korzystanie z niej innym pojazdom wykonującym przewozy osób.

§ 6. Umieszczenie informacji z rozkładem jazdy oraz utrzymanie jej w należytym stanie estetycznym
i technicznym należy do korzystającego operatora lub przewoźnika.

§ 7. W przypadkach koniecznych, wynikających z czasowego zamknięcia drogi lub zmiany organizacji ruchu, korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać ograniczone. Ograniczenie może polegać na wyłączeniu przystanku z użytkowania lub zmianie jego lokalizacji.

§ 8. Wójt Gminy Gorzyce poinformuje w terminie 3 dni roboczych operatora lub przewoźnika o ograniczeniach, o których mowa w § 7.

§ 9. Operator lub przewoźnik winien uzgodnić z Wójtem Gminy Gorzyce sposób prezentacji na przystankach rozkładu jazdy oraz ogłoszeń związanych z wykonywanymi przewozami.

§ 10. Operatorzy lub przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych zobowiązany jest powiadomić zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i ilości przystanków, z których korzysta.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe