Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/160/16 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 30 maja 2016r.

w sprawie nadania nazwy drodze publicznej położonej w miejscowości Gorzyce

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/37/89 Gminnej Rady Narodowej w Gorzycach z dnia 27 czerwca 1989 r. w sprawie: uporządkowania nazewnictwa ulic i numeracji w Sołectwie Gorzyczki i Gorzyce uchyla się punkt 5 podpunkt d.

§ 2. W uchwale nr XIII/64/95 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie: dokonania zmian w uchwale nr VIII/37/89 Gminnej Rady Narodowej w Gorzycach z dnia 27 czerwca 1989 r. w sprawie uporządkowania nazewnictwa ulic i numeracji w Sołectwie Gorzyczki i Gorzyce uchyla się w
§ 2 punkt 1 podpunkt 3.

§ 3. Drodze publicznej położonej w miejscowości Gorzyce nadać nazwę: ulica Adama Mickiewicza.

§ 4. Przebieg ulicy Adama Mickiewicza został przedstawiony na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Marian Jureczka


Załącznik do Uchwały Nr XIX/160/16
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 30 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe