Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr RG.0007.127.2016 Rady Gminy Kobiór

z dnia 2 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.446) art 211, art 212 art 216 , art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U.z 2013 poz.885 z późn.zm.)

Rada Gminy
uchwala:

§ 1.

Dokonuje się zmiany planu przychodów budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok polegającej na zwiększeniu planu przychodów o kwotę 81.414,00zł, w tym:

- § 950 - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 81.414,00 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok polegającej na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 714,00 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 714,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok polegającej na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 80.700,00 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 21.000,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 59.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W uchwale nr RG.0007.89.2015 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Planuje się niedobór budżetu w kwocie 1.103.878,76 zł, który zostanie pokryty przychodami

pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy."

2. § 4. ust.1. otrzymuje brzmienie:

" 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.346.514,76 zł z tytułu:

a) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.288.688,23 zł

b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 57.826,53 zł"

3. załącznik nr 6 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kobiór w 2016 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Przemysław Sawicki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RG.0007.127.2016
Rady Gminy Kobiór
z dnia 2 czerwca 2016 r.

Zmiana planu dochodów Gminy Kobiór na 2016 rok

dział

nazwa

w tym

zmiana planu dochodów ogółem

zmiana planu dochodów bieżących

z tego:

zmiana planu dochodów majątkowych

z tego:

dotacje i środki z

tytułu art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

dotacje i środki z

tytułu art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

758

różne rozliczenia

- 714,00

- 714,00

-

-

-

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- 714,00

- 714,00

-

-

-


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG.0007.127.2016
Rady Gminy Kobiór
z dnia 2 czerwca 2016 r.

zmiana planu wydatków budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok

dział

rozdział

nazwa

zmiana wydatków ogółem

w tym

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

801

Oświata i wychowanie

55.000,00

-

55.000,00

80104

Przedszkola

55.000,00

-

55.000,00

w tym

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

55.000,00

-

55.000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

25.700,00

21.000,00

4.700,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

25.700,00

21.000,00

4.700,00

w tym

dotacje na działalność bieżącą

21.000,00

21.000,00

-

w tym

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

4.700,00

-

4.700,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RG.0007.127.2016
Rady Gminy Kobiór
z dnia 2 czerwca 2016 r.

Dotacje udziaelone

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kobiór w 2016 roku

dział / rozdział

przeznaczenie

kwota

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

przedmiotowe

podmiotowe

celowe

przedmiotowe

podmiotowe

celowe

600

Transport i łączność

310 109,00

-

-

310 109,00

-

-

-

60004

Lokalny transport zbiorowy

310 109,00

-

-

310 109,00

-

-

-

dotacja celowa dla Miasta Tychy - na organizację transportu zbiorowego

310 109,00

-

-

310 109,00

-

-

-

801

Oświata i wychowanie

1 077,00

-

-

1 077,00

-

-

-

80101

szkoły podstawowe

1 077,00

-

-

1 077,00

-

-

-

dotacja celowa dla Miasta Tychy na pokrycie kosztów nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

1 077,00

-

-

1 077,00

-

-

-

851

Ochrona zdrowia

6 580,00

-

-

4 580,00

-

-

2 000,00

85158

izby wytrzeźwień

4 580,00

-

-

4 580,00

-

-

-

dotacja celowa dla miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku-Białej (Izba Wytrzeźwień)

4 580,00

-

-

4 580,00

-

-

-

85195

pozostała działalność

2 000,00

-

-

-

-

-

2 000,00

dotacje celowe na cele określone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi

2 000,00

-

-

-

-

-

2 000,00

852

Pomoc społeczna

12 000,00

-

-

-

-

-

12 000,00

85295

pozostała działalność

12 000,00

-

-

-

-

-

12 000,00

dotacja na budowę Hospicjum

12 000,00

-

-

-

-

-

12 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

1 000,00

-

-

1 000,00

-

-

-

85404

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

1 000,00

-

-

1 000,00

-

-

-

dotacja dla Gminy Pszczyna na dofinansowanie zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

1 000,00

-

-

1 000,00

-

-

-

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

454 919,00

-

452 919,00

-

-

-

2 000,00

92109

domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

339 000,00

-

339 000,00

-

-

-

-

dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury

339 000,00

-

339 000,00

-

-

-

-

92116

biblioteki

113 919,00

-

113 919,00

-

-

-

-

dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobiórze.

113 919,00

-

113 919,00

-

-

-

-

92195

pozostała działalność

2 000,00

-

-

-

-

2 000,00

dotacje celowe na cele określone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi

2 000,00

-

-

-

-

-

2 000,00

926

Kultura fizyczna

20 000,00

-

-

-

-

20 000,00

92605

zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

20 000,00

-

-

-

-

20 000,00

dotacje celowe na cele określone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi

20 000,00

-

-

-

-

-

20 000,00

RAZEM

805 685,00

-

452 919,00

316 766,00

-

-

36 000,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe