Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr RG.0007.132.2016 Rady Gminy Kobiór

z dnia 2 czerwca 2016r.

w sprawie nadania nazwy ulicy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz 446)

RADA GMINY
uchwala:

§ 1.

Odcinkowi drogi wewnętrznej obejmującej działki nr 413/91 i 1124/102, stanowiącemu własność Gminy Kobiór, oznaczonemu kolorem żółtym na załączniku do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę ul. Południowa.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Przemysław Sawicki


Załącznik do Uchwały Nr RG.0007.132.2016
Rady Gminy Kobiór
z dnia 2 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe