Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/166/16 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 24 maja 2016r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 250 z późn. zm.), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1. Określa się termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w ten sposób, że opłatę uiszcza się:

1) z góry za kwartał,

2) w terminie do:

a) 15 marca za pierwszy kwartał,

b) 15 czerwca za drugi kwartał,

c) 15 września za trzeci kwartał,

d) 15 grudnia za czwarty kwartał.

3) na wskazany indywidualny rachunek bankowy Urzędu Gminy Zebrzydowice.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/222/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwała Nr XXVI/268/13 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 23 maja 2013r. o zmianie uchwały Nr XXIII/222/12 z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


Henryk Franek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe