Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Pawonków

z dnia 24 maja 2016r.

z wykonania budżetu Gminy Pawonków za 2015 r

Tekst pierwotny

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAWONKÓW ZA 2015R.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

WÓJT Gminy Pawonków


mgr inż. Henryk Swoboda


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 24 maja 2016 r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 24 maja 2016 r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 24 maja 2016 r.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 24 maja 2016 r.

REALIZACJA BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 24 maja 2016 r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 24 maja 2016 r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMIN

infoRgrafika


Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 24 maja 2016 r.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2015R

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 24 maja 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDZETU GMINY ZA 2015R

infoRgrafika


Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 24 maja 2016 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ
O PROJEKTACH, PROGRAMACH I ZADANIACH WIELOLETNICH

infoRgrafika


Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 24 maja 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1, PKT 2, 3.

infoRgrafika


Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 24 maja 2016 r.

STOPIEN ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

infoRgrafika


Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 24 maja 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii za 2015 rok. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

infoRgrafika


Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 24 maja 2016 r.

SPRAWOZDANIE LOKALNEGO CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURANEGO W LISOWICACH ZA ROK 2015

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 24 maja 2016 r.

S P R W O Z D A N I E
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pawonkowie za rok 2015r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 24 maja 2016 r.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Pawonkowie za 2015r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 16 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 24 maja 2016 r.

Informacja
o wykonaniu planu finansowego dochodów jednostek oświatowych
Gminy Pawonków w 2015r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 17 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 24 maja 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu w Gimnazjum Pawonków za 2015 rok

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 18 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 24 maja 2016 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 roku
Z PSP PAWONKÓW

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 19 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 24 maja 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2015
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GWOŹDZIANACH

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 20 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 24 maja 2016 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2015r.
w Szkole Podstawowej w Kośmidrach

infoRgrafika


Załącznik Nr 21 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 24 maja 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2015 w Zespole Sszkolno Przedszkolnym w Lisowicach

infoRgrafika


Załącznik Nr 22 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 24 maja 2016 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁAGIEWNIKACH MAŁYCH ZA ROK 2015

infoRgrafika


Załącznik Nr 23 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 24 maja 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych w Przedszkolu w Łagiewnikach Wielkich w roku 2015

infoRgrafika


Załącznik Nr 24 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 24 maja 2016 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015r.
w Przedszkolu Kośmidry

W 2015r. roku z budżetu wykonaliśmy:

- z usług remontowych:

- malowanie kuchni 492.00 zł

- remont łazienki na parterze 3 014.00 zł

- naprawa kanalizacji 885.60 zł

ponadto zakupiono:

- pomoce naukowe i książki (telewizor) 1 843.91 zł

- środki czystości, materiały kancelaryjne, materiały do remontów (remont łazienki - kleje, rury, baterie umywalkowe, grzejnik), inwentarz gospodarczy, materiały do sprzętu drukarskiego 4 279.14 zł

- środki czystości, inwentarz gospodarczy kuchnia 829.59 zł

Środki pieniężne wydano również na:

- przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, abonament RTV 1 723.52 zł

- energię elektryczną, wodę 5 226.20 zł

- gaz, energia elektryczna kuchnia 390.89 zł

- opłacono usługi telekomunikacyjne i usługi internetowe 1 307.68 zł

- podróż krajowe 58.10 zł

- badania okresowe pracowników 80.00 zł

- odzież ochronna dla pracowników 463.00 zł

- doskonalenie nauczycieli 282.26 zł


Załącznik Nr 25 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 24 maja 2016 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
PRZEDSZKOLA W ŁAGIEWNIKACH MAŁYCH
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 26 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 24 maja 2016 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2015 W PRZEDSZKOLU IM. PLUSZOWEGO MISIA W PAWONKOWIE

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 27 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 24 maja 2016 r.

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM
GMINY PAWONKÓW ZA ROK 2015
wg stanu na dzień 31.12.2015r

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych. W zasobach komunalnych gminy Pawonków znajdują się po uwzględnieniu zaistniałych zmian dotyczących nabycia i zbycia w Gminie Pawonków wg stanu na 31.12.2015r. nieruchomości o łącznej powierzchni 155,7801ha, z tego oddane w użytkowanie wieczyste 2,1742 ha.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 28 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 24 maja 2016 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZA ROK 2015

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe