Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/280/16 Rady Miasta Zabrze

z dnia 6 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/770/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze nie stanowiących jego wyłącznej własności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr LII/770/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze nie stanowiących jego wyłącznej własności.

1. W § 3 ust.3 otrzymuje brzmienie:

Wnioski o przyznanie dotacji składane są do Prezydenta Miasta Zabrze, za pośrednictwem właściwej komórki organizacyjnej prowadzącej w tym zakresie działania".

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


mgr Marian Czochara

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe