Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/284/16 Rady Miasta Zabrze

z dnia 6 czerwca 2016r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Rodzinne Ogrody Działkowe - ROD), wykorzystywanych jedynie przez część roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) w związku z art. 6j ust. 3b i ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), a także zgodnie z uchwałą NR XI/116/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi od:

1) domku letniskowego - 36 zł rocznie,

2) innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym za każdą działkę na terenie ROD - 36 zł rocznie.

§ 2. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi od:

1) domku letniskowego - 50 zł rocznie,

2) innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym za każdą działkę na terenie ROD - 50 zł rocznie.

§ 3. Sposób i tryb wnoszenia opłat oraz wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określają odrębne uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


mgr Marian Czochara


Uzasadnienie

W związku z art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250) zachodzi konieczność dostosowania przepisów prawa miejscowego do znowelizowanych zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe