Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/285/16 Rady Miasta Zabrze

z dnia 6 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/456/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), a także zgodnie z uchwałą NR XI/116/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX/456/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienia się treść § 1 który otrzymuje brzmienie:

Określa się termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z zastrzeżeniem § 1a. do 20 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy na podstawie złożonej uprzednio deklaracji lub wydanej decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.".

1. Po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

Opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Rodzinne Ogrody Działkowe - ROD), wykorzystywanych jedynie przez część roku uiszcza się za dany rok do dnia 20 lipca lub w dwóch równych ratach, w terminie do 20 lipca oraz do dnia 20 listopada.".

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia za wyjątkiem § 1a, który wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


mgr Marian Czochara


Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika ze zmienionej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 250).

Przedmiotowa ustawa w art. 6j nakłada na gminy obowiązek określenia opłaty od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Rodzinne Ogrody Działkowe - ROD), wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe