Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/167/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 14 czerwca 2016r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2016 roku za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Tarnogórskiego w myśl art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 1, pkt 11, art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1445 z późn. zm.[1])), art. 31 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 656) oraz w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2016 roku (M.P. z 2016r. poz. 806), po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rada Powiatu
uchwala:

§ 1. 1. Ustala się opłaty za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego z obszaru wodnego Powiatu Tarnogórskiego w wysokości brutto:

Lp.

Rodzaj pojazdu

Opłata za usunięcie
pojazdu w PLN

1.

Rower wodny lub skuter wodny

54,00

2.

Poduszkowiec

105,00

3.

Statek o długości kadłuba do 10 m

127,00

4.

Statek o długości kadłuba do 20 m

158,00

5.

Statek o długości kadłuba powyżej 20 m

209,00

2. Ustala się opłaty za przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego usuniętego z obszaru wodnego Powiatu Tarnogórskiego na parking strzeżony lub wprowadzonego do przystani, w wysokości brutto za każdą rozpoczętą dobę jego przechowywania:

Lp.

Rodzaj pojazdu

Opłata za przechowywanie
pojazdu w PLN

1.

Rower wodny lub skuter wodny

18,00

2.

Poduszkowiec

34,00

3.

Statek o długości kadłuba do 10 m

54,00

4.

Statek o długości kadłuba do 20 m

105,00

5.

Statek o długości kadłuba powyżej 20 m

158,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Adam Chmiel


[1]) Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe