Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr 4/2016 Starosty Cieszyńskiego

z dnia 9 czerwca 2016r.

w sprawie uzupełnienia składu powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 10 ust.2 w związku z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2003r. w sprawie organizacji i trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003r. Nr 62 poz. 560), w związku z art. 44b i art. 44c ustawy z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r.Nr 127, poz. 721 z późn. zm) w celu uzupełnienia składu ogłaszam nabór kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Cieszyńskiego powołanej Zarzadzeniem nr WO.120.12.2016r. Starosty Cieszyńskiego z dnia 24.02.2016r.

1. Niniejsze ogłoszenie ma na celu uzupełnienie składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych o jedną osobę, w związku z odwołaniem Członka Rady, które nastąpiło na jego wniosek - Zarządzenie nr WO.120.23.2016 Starosty Cieszyńskiego z dnia 23.05.2016r. w sparwie odwołania Członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie.

2. Kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego, działajace na terenie Powiatu Cieszyńskiego.

3. Każdy uprawniony podmiot może zgłosić jednego kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

4. Kadencja Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych powołanej Zarzadzeniem nr WO.120.12.2016r. Starosty Cieszyńskiego z dnia 24.02.2016r. trwa do 23.02.2020r.

5. Zgłoszenie powinno zawierać:

a) nazwę podmiotu zgłaszajacego;

b) imię i nazwisko kandydata;

c) adres do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego kandydata;

d) krótkie uzasadnienie;

e) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Powiatowej Społecznej Rady ds. osób Niepełnosprawnych;

f) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.) - załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

6. Zgłoszenie kandydatów w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, w terminie do dnia 24.06.2016r.

7. Powołanie członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych następuje w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.

8. Ogłoszenie zamieszcza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta Cieszyński


Janusz Król


Załącznik do Ogłoszenia Nr 4/2016
Starosty Cieszyńskiego
z dnia 9 czerwca 2016 r.

OŚWIADCZENIE

KANDYDATA NA CZŁONKA POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Ja, niżej podpisany/podpisana* oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celu uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.).

.................................................................

data i podpis kandydata

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe