Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/173/2016 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 16 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/125/2015 Rady Gminy Pawłowice w sprawie budżetu gminy Pawłowice na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,9 art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 3, 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 ) oraz art.211, 212, 216, 217, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę 2.000,00zł, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 2.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian o których mowa w ust. 1 wynosi 78.716.188,85zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 442.000,00zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 22.000,00 zł

2) wydatki majątkowe o kwotę 420.000,00 zł

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 440.000,00zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 40.000,00zł

2) wydatki majątkowe o kwotę 400.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi 88.904.600,85zł.

§ 3. 1. Zmienia się załącznik nr 1 "Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 4 "Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2016", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Aleksander Szymura


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/173/2016
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 16 czerwca 2016 r.

Dział

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

bieżące

010

Rolnictwo i łowiectwo

190 081,18

0,00

2 000,00

192 081,18

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

2 000,00

bieżące

razem:

190081,18

0,00

2 000,00

192081,18

Ogółem:

190081,18

0,00

2 000,00

192081,18


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/173/2016
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 16 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/173/2016
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 16 czerwca 2016 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2016

Dział

Rozdział

Treść

Wartość

010

Rolnictwo i łowiectwo

560 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

560 000,00

dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane przez zakład budżetowy GZWiK

560 000,00

600

Transport i łączność

1 453 000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

825 000,00

budowa chodników przy drogach powiatowych: ul. Korczaka w Golasowicach, ul. Golasowicka w Pielgrzymowicach i ul. Śląska w Krzyżowicach

825 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

628 000,00

przebudowa drogi bocznej ul. Borowej w Pielgrzymowicach

100 000,00

przebudowa drogi bocznej ul. Polnej 26 w Pawłowicach

10 000,00

przebudowa drogi bocznej ul. Szkolnej w Pawłowicach

8 000,00

przebudowa ul. Cisowej w Pielgrzymowicach

200 000,00

przebudowa ul. Pięknej w Pielgrzymowicach

200 000,00

zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza

110 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

367 500,00

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

30 000,00

zakupy inwestycyjne

30 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

60 000,00

zakupy inwestycyjne

60 000,00

70095

Pozostała działalność

277 500,00

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach

225 000,00

zakupy inwestycyjne

52 500,00

750

Administracja publiczna

55 545,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

55 545,00

zakup i montaż tablicy na budynku UG

10 195,00

zakupy inwestycyjne

45 350,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

5 000,00

zakupy inwestycyjne

5 000,00

851

Ochrona zdrowia

251 100,00

85111

Szpitale ogólne

3 000,00

zakupy inwestycyjne

3 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

248 100,00

zakupy inwestycyjne

248 100,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

150 000,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

150 000,00

zakupy inwestycyjne

150 000,00

926

Kultura fizyczna

24 700,00

92695

Pozostała działalność

24 700,00

zakupy inwestycyjne

24 700,00

Razem

2 866 845,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/173/2016
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 16 czerwca 2016 r.

WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2016

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.

Rozdział

Nazwa zadania

Kwota

Dotacja przedmiotowa

Dotacja podmiotowa

Dotacja celowa

010

01010

Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno - ściekowej i wodociągowej - realizuje zakład budżetowy

17.018.333,00

17.018.333,00

600

60004

Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie

1.820.000,00

1.820.000,00

60014

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego - udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg

25.000,00

25.000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego - udział w budowie dróg i chodników przy drogach powiatowych

1.725.000,00

1.725.000,00

750

75023

Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej - porozumienie z Starostwem Pszczyńskim

35.000,00

35.000,00

754

75404

Wpłata na fundusz celowy Policji - realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy

30.000,00

30.000,00

75411

Wplata na fundusz wsparcia PSP Pszczyna

5.000,00

5.000,00

801

80120

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień - porozumienie z Gminą Pszczyna

2.306,24

2.306,24

80130

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień - porozumienie z Miastem Rybnik

12.000,00

12.000,00

851

85111

Dotacja celowa dla WSS na zakupy inwestycyjne

3.000,00

3.000,00

921

92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury

1.450.000,00

1.450.000,00

92116

Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną

680.000,00

680.000,00

926

92695

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - zadanie realizuje zakład budżetowy GOS

1.000.000,00

1.000.000,00

Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - zakupy inwestycyjne

50.000,00

50.000,00

2 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.

Rozdział

Nazwa zadania

Kwota

Dotacja przedmiotowa

Dotacja podmiotowa

Dotacja celowa

010

01008

Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice

120.000,00

120.000,00

01030

Wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych

18.360,00

18.360,00

754

75412

Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP

10.000,00

10.000,00

801

80104

Realizacja zadań z oświaty - dotacja dla niepublicznych przedszkoli

759.228,00

759.228,00

80149

Realizacja zadań z oświaty - dotacja dla niepublicznych przedszkoli

200.000,00

200.000,00

851

85121

Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia

5.000,00

5.000,00

85154

Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - dotacja dla stowarzyszeń

5.000,00

5.000,00

853

85305

Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczny żłobek

200.000,00

200.000,00

900

90019

Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska - dotacje dla mieszkańców

z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice

15.000,00

15.000,00

Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska - dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców

z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice

150.000,00

150.000,00

921

92195

Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia

30.000,00

30.000,00

926

92695

Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice.

539.990,00

539.990,00

DOTACJE RAZEM /1+2/ z tego:

- zadania bieżące

- zadania majątkowe

25.908.217,24


6.961.884,24


18.946.333,00

1.000.000,00


1.000.000,00

-

3.089.228,00


3.089.228,00

-

21.818.989,24


2.872.656,24


18.946.333,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe