Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/177/2016 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 16 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany w statucie gminy Pawłowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 466) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice

uchwala

§ 1. W Statucie Gminy Pawłowice przyjętym Uchwałą nr Nr XVI/110/96 z 09.02.1996 r. ( tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz.4701 z 03 lipca 2013 r. ) w § 34 skreśla się ust. 2 o treści: " 2. Jednostką pomocniczą w zespołach, w których istnieje przewaga zabudowy wielorodzinnej jest osiedle, w pozostałych sołectwo. "

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Aleksander Szymura

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe