Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 8 czerwca 2016r.

do porozumienia z dnia 1 lutego 2002 w sprawie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Książnicę Beskidzką w Bielsku-Białej

Tekst pierwotny

Pomiędzy:

Miastem Bielsko-Biała - Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-10-06-080, zwanym dalej Miastem

reprezentowanym przez:

Zbigniewa Michniowskiego - Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Zrównoważonego Rozwoju

a

Powiatem Bielskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, w imieniu którego działają:

Wicestarosta - Grzegorz Szetyński,

Członek Zarządu - Katarzyna Adamiec, zwanym dalej "Zarządem Powiatu"

o następującej treści:

§ 1. Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej zobowiązuje się do wniesienia na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Książnicę Beskidzką w Bielsku-Białej w 2016 r. środków finansowych w wysokości
170.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na konto: Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, Bank PEKAO S.A. O/Bielsko-Biała, ul. Ks. Stojałowskiego 23, nr rachunku: 49 1240 4142 1111 0010 2945 2300.

§ 2. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks do Porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zrównoważonego Rozwoju


Zbigniew Michniowski

Wicestarosta


Grzegorz Szetyński


Członek Zarządu


Katarzyna Adamiec

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe