Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Śląskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Śląskiego

z dnia 21 czerwca 2016r.

w sprawie powierzenia wykonywania zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty

Tekst pierwotny

pomiędzy

Wojewodą Śląskim - Panem Jarosławem Wieczorkiem, zwanym w treści porozumienia "Wojewodą"

a

Śląskim Kuratorem Oświaty - Panią Urszulą Bauer, zwanym w treści porozumienia "Kuratorem".

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 z późn. zm.) zawiera się porozumienie o następującej treści:

§ 1. Wojewoda powierza a Kurator zobowiązuje się do realizacji zadań związanych ze zleceniem jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zorganizowanie w 2016 r. letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z województwa śląskiego w zakresie i na zasadach określonych w art. 92b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.), ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 1 pkt 1 i art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

§ 2. W ramach postanowień niniejszego porozumienia do zakresu działania Kuratora należy:

1) ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie zorganizowania w 2016 roku letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z województwa śląskiego,

2) organizacja otwartego konkursu ofert oraz wybór wykonawców zadania,

3) przekazanie zatwierdzonych przez Śląskiego Kuratora Oświaty wyników konkursu oraz wniosku o ustalenie planu dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyłonionych w konkursie,

4) opracowanie projektu umowy i przekazanie do Głównego Księgowego Budżetu Wojewody celem akceptacji,

5) przygotowanie umów ze Zleceniobiorcami i przekazanie ich Głównemu Księgowemu Budżetu Wojewody celem parafowania,

6) zawarcie w imieniu Wojewody ze Zleceniobiorcami umów w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego,

7) przekazanie do Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii zawartych umów wraz z informacją o wniesieniu przez Zleceniobiorców zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, celem ujęcia w księgach rachunkowych dysponenta części budżetowej - Wojewody Śląskiego,

8) przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania postanowień umów zawartych ze Zleceniobiorcami oraz wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem środków dotacji,

9) przekazywanie do Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zapotrzebowań na środki i dyspozycji przekazania środków z budżetu państwa dla Zleceniobiorców realizujących zadanie w ramach przyznanej dotacji celowej z rachunku Wojewody Śląskiego,

10) przedkładanie do Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosków w sprawie zmian w planie wydatków Wojewody Śląskiego cz. 85/24 oraz sprawozdań i informacji dotyczących realizowanego zadania,

11) rozliczenie środków przekazanych na realizację zadania zgodnie z zapisami umowy zlecającej realizację zadania publicznego i przekazanie rozliczenia do Wydziału Finansów i Budżetu, celem ujęcia w księgach rachunkowych dysponenta części budżetowej - Wojewody Śląskiego.

§ 3. 1. Wojewoda zobowiązuje się do zabezpieczenia środków w planie wydatków na 2016 r. na zadanie, o którym mowa w § 1.

2. Na realizację zadania określonego w § 1, w budżecie Wojewody na rok 2016 została przeznaczona kwota 854.000 zł, w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

§ 4. Kurator przedstawi Wojewodzie sprawozdanie z realizacji powierzonego niniejszym porozumieniem zadania w terminie do dnia 30 października 2016 r. Sprawozdanie to powinno obejmować w szczególności:

1) wykaz jednostek, z którymi zawarto umowy celem realizacji powierzonego zadania,

2) informację o przeprowadzonych kontrolach, w zakresie realizacji przez te jednostki zobowiązań wynikających z zawartych umów i środkach podjętych w wyniku tych czynności.

§ 5. 1. Zadania realizowane przez Kuratora określone w ramach niniejszego porozumienia podlegają kontroli Wojewody.

2. Nadzór i kontrolę nad prawidłową realizacją zadań określonych w porozumieniu w imieniu Wojewody sprawuje Wydział Kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

3. Kurator zobowiązuje się wprowadzić do zawieranych ze Zleceniobiorcami umów w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego, zapis przewidujący możliwość kontroli w zakresie przestrzegania postanowień umowy, przez Wojewodę Śląskiego.

§ 6. Zmiana porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej.

§ 7. 1. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszego porozumienia, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. W przypadku stwierdzenia niewykonywania zadania lub wykonywania z rażącym naruszeniem prawa umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.

§ 8. Porozumienie niniejsze zostało zawarte na okres od dnia 16 marca 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

WOJEWODA ŚLĄSKI


Jarosław Wieczorek

ŚLĄSKI KURATOR OŚWIATY


Urszula Bauer

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe