Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 36/XVIII/2016 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 14 czerwca 2016r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą nr 12/II/2010 Rady Gminy w Boronowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w Gminie Boronów w dziedzinach dotyczących tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 17, poz.301) Rada Gminy Boronów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, iż właściciele nieruchomości obowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania, do ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

2. Przez właścicieli nieruchomości należy rozumieć także podmioty określone w art 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się w terminie zgodnym z § 1, za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.

4. Sposób naliczania opłaty, o której mowa w ust. 1, określa odrębna uchwała Rady Gminy w Boronowie.

§ 2. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie Urzędu Gminy w Boronowie lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Boronów.

2. Numer rachunku bankowego jest podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 92/XXVIII/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boronów, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowy Gminy Boronów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Irena Brol

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe