Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/432/2016 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 16 czerwca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 716), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr X/217/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Stawki dzienne opłaty targowej pobieranej na targowiskach zorganizowanych i poza nimi:

Czynności handlowe i ich rodzaj

Targowiska zorganizowane

Miejsca poza targowiskami zorganizowanymi

1

Sprzedaż z ręki, kosza, wózka, wieszaka, stojaka, ziemi:

do 2 m2 powierzchni

10 zł

13 zł

powyżej 2 m2 do 4 m2 powierzchni

15 zł

18 zł

każdy następny m2 dodatkowej powierzchni powyżej 4 m2

2 zł

3 zł

2

Sprzedaż ze straganu, stoiska handlowego (np. koperta, szczęki, ława, stół):

do 2 m2 powierzchni

13 zł

16 zł

powyżej 2 m2 do 4 m2 powierzchni

18 zł

21 zł

każdy następny m2 dodatkowej powierzchni powyżej 4 m2

2 zł

3 zł

3

Sprzedaż z samochodu osobowego, dostawczego

20 zł

4

Sprzedaż z samochodu ciężarowego

24 zł

5

Sprzedaż z przyczepy, w tym gastronomicznej

30 zł

6

Za każdy jeden m2 dodatkowej powierzchni przy samochodzie, przyczepie zajętej w celach handlowych

2 zł

3 zł

7

Sprzedaż na kiermaszach organizowanych przez rady osiedlowe poza targowiskami zorganizowanymi, niezależnie od wielkości stanowiska handlowego

x

1 zł

".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Gliwice


Marek Pszonak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe