Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/442/2016 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 16 czerwca 2016r.

w sprawie nadania nazwy drodze zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:

§ 1. nadać nazwę drodze usytuowanej na działce nr 1704 w obrębie ewidencyjnym Bojków, oznaczonej kolorem żółtym w załączniku do niniejszej uchawły ulica Słonecznikowa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gliwice


Marek Pszonak


Załącznik do Uchwały Nr XVII/442/2016
Rady Miasta Gliwice
z dnia 16 czerwca 2016 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe