Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/445/2016 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 16 czerwca 2016r.

w sprawie nadania statutu Gliwickiemu Teatrowi Muzycznemu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Gliwickiemu Teatrowi Muzycznemu statut w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta Gliwice


Marek Pszonak


Załącznik do Uchwały Nr XVII/445/2016
Rady Miasta Gliwice
z dnia 16 czerwca 2016 r.

STATUT

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Gliwicki Teatr Muzyczny o nazwie nadanej niniejszym statutem Teatr im. Tadeusza Różewicza w Gliwicach, zwany dalej Teatrem, działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą,

2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446),

3) Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2016 r., poz. 438),

4) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Teatr jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Miasto Gliwice, pod numerem RIK VI/2000.

2. Teatr posiada osobowość prawną.

3. Teatr jest instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11. Ust. 2 Ustawy.

§ 3. Siedzibą Teatru jest Miasto Gliwice.

§ 4. Teatr może prowadzić działalność na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 5. 1. Organizatorem Teatru jest Miasto Gliwice.

2. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Teatru, odpowiadające statutowym zadaniom instytucji.

Rozdział 2
Cele i zakres działania Teatru

§ 6. Misją Teatru jest tworzenie własnych spektakli teatralnych, upowszechnianie dorobku polskiej i światowej sztuki teatralnej oraz innych dóbr kultury w celu zaspokajania kulturalnych potrzeb i aspiracji społeczeństwa, a także reprezentowanie polskiej kultury i jej dziedzictwa w kraju i za granicą.

§ 7. Podstawowy zakres działania Teatru obejmuje:

1) realizowanie i upowszechnianie spektakli teatralnych,

2) prowadzenie działalności impresaryjnej w zakresie kultury,

3) współpracę z instytucjami kultury w Polsce i za granicą w celu realizowania i upowszechniania dóbr kultury,

4) realizację, produkcję i współorganizację artystycznych projektów interdyscyplinarnych powiązanych z działalnością statutową teatru,

5) prowadzenie działalności wydawniczej,

6) prowadzenie działalności kinowej poprzez wyświetlanie filmów studyjnych i niekomercyjnych,

7) prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinach teatru i kinematografii,

8) organizowanie lub współorganizowanie festiwali, przeglądów, konkursów teatralnych, koncertów muzycznych, widowisk estradowych i tym podobnych,

9) organizowanie imprez masowych o charakterze kulturalnym.

§ 8. W ramach swojej działalności Teatr może również wykonywać usługi w zakresie:

1) wypożyczania, najmu, dzierżawy i innych form użytkowania posiadanego majątku lub innych dóbr będących w dyspozycji Teatru,

2) produkcji środków inscenizacyjnych.

§ 9. Teatr może wykonywać działalność gospodarczą wykraczają poza ramy działalności kulturalnej, pod warunkiem przeznaczenia dochodów uzyskiwanych z tej działalności na realizację swoich celów
i zadań statutowych.

§ 10. 1. Teatr prowadzi swoją działalność w oparciu o sezony artystyczne, na które ustala się plany repertuarowe.

2. Teatr zadania własne realizuje samodzielnie lub we wspólnych przedsięwzięciach z innymi podmiotami, w tym spółkami prawa handlowego, fundacjami, stowarzyszeniami.

Rozdział 3
Organizacja i kierownictwo Teatru

§ 11. W skład struktury organizacyjnej Teatru wchodzą następujące obiekty:

1) Siedziba Teatru, ul. Nowy Świat 55/57,

2) Ruiny Teatru Miejskiego Victoria, aleja Przyjaźni 18,

3) Scena Bajka - Kino Amok, ul. Dolnych Wałów 3.

§ 12. 1. Teatrem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gliwice zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy.

3. Dyrektor organizuje pracę Teatru, jednoosobowo odpowiada za całokształt jego działalności, w szczególności za realizację misji i podstawowego zakresu działania Teatru, za dobór kadr oraz osób i instytucji z Teatrem współpracujących, a także za właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi będących w dyspozycji Teatru.

4. Organizację wewnętrzną oraz zakres zadań realizowanych w Teatrze określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Dyrektor kieruje Teatrem przy pomocy jednego zastępcy, którego sam powołuje i odwołuje.

6. Dyrektor jest osobą wykonującą za pracodawcę, czyli Teatr, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

Rozdział 4
Finansowanie Teatru

§ 13. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Teatru, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych jest uprawniony Dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych
w imieniu Teatru, określając zakres pełnomocnictwa.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

§ 14. 1. Teatr prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

2. Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest zatwierdzany przez dyrektora roczny plan finansowy.

3. Roczny plan finansowy wraz z opisem przedkładany jest Organizatorowi.

4. Sprawozdanie finansowe teatru zatwierdzane jest zgodnie z przepisami Ustawy.

§ 15. 1. Teatr pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

2. Źródłami finansowania Teatru są:

1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub innej niż Organizator jednostki samorządu terytorialnego, środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł,

2) dotacje otrzymywane od Organizatora i przekazywane w formie:

a) dotacji podmiotowej,

b) dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji,

c) dotacji celowych na realizację wskazanych zadań i programów.

Rozdział 5
Przepisy końcowe

§ 16. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe