Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/23/2016 Rady Gminy Mszana

z dnia 14 czerwca 2016r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Mszana z zakresu ochrony środowiska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1])) oraz art. 403 ust. 2, ust. 4 i ust. 5 oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 672 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się "Regulamin w sprawie udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mszana w latach 2015-2016 - etap II dotyczący wymiany kotłów c.o., montażu instalacji solarnej w budynkach zgłoszonych do użytkowania" w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wzór wniosku o udzielenie dotacji zgodnie z zalącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Przyjmuje się wzór oświadczenia, stanowiący załącznik nr 2a do uchwały, że posiadany kocioł węglowy jest niskoemisyjny, retortowy lub tłokowy, z certyfikatem zgodności z normami ekologicznymi (dotyczy inwestycji: montaż instalacji solarnej przy istniejącym kotłe węglowym).

4. Przyjmuje się wzór oświadczenia, stanowiący załącznik nr 2b do uchwały, że wymiana kotła na węglowy niskoemisyjny, retortowy lub tłokowy, z certyfikatem zgodności z normami ekologicznymi następuje w związku z usunięciem tradycyjnego, niskosprawnego kotła (dotyczy inwestycji: wymiana kotłów węglowych tradycyjnych na kotły węglowe niskoemisyjne).

5. Przyjmuje się wzór umowy dotacji, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

6. Przyjmuje się wzór oświadczenia, stanowiący załącznik nr 3a do uchwały, że zdemontowane urządzenie grzewcze zostało przekazane do zniszczenia w sposób uniemożliwiający jego ponowny montaż.

7. Przyjmuje się wzór sprawozdania końcowego, stanowiący załącznik nr 3b do uchwały.

8. Przyjmuje się wzór protokołu końcowego, stanowiący załącznik nr 3c do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.

§ 3. Traci moc uchwała nr VII/50/2015 z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Mszana z zakresu ochrony środowiska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Andrzej Kaperczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/23/2016
Rady Gminy Mszana
z dnia 14 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. nr 1 - regulamin PONE 2016


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/23/2016
Rady Gminy Mszana
z dnia 14 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Zał. nr 2 - wniosek o udzielenie dotacji


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/23/2016
Rady Gminy Mszana
z dnia 14 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Zał. nr 2a - oświadczenie - montaż instalacji solarnej


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/23/2016
Rady Gminy Mszana
z dnia 14 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Zał. nr 2b - oświadczenie - wymiana kotla


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/23/2016
Rady Gminy Mszana
z dnia 14 czerwca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Zał. nr 3 - umowa dotacji


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/23/2016
Rady Gminy Mszana
z dnia 14 czerwca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Zał. nr 3a - oświadczenie dotyczące demontażu istniejącego urządzenia


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/23/2016
Rady Gminy Mszana
z dnia 14 czerwca 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Zał. nr 3b - sprawozdanie końcowe


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/23/2016
Rady Gminy Mszana
z dnia 14 czerwca 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Zał. nr 3c - protokół końcowy


Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy za dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 przywołanej powyżej ustawy stanowią, że na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 221 ust. 4 stanowi, że tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wskazuje, że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (art. 400a ust. 1 pkt 21), oraz że (art. 403 ust. 2,4 i 5): do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:

1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych,

w szczególności:

a) osób fizycznych,

b) wspólnot mieszkaniowych,

c) osób prawnych,

d) przedsiębiorców;

2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi

lub powiatowymi osobami prawnymi.

Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały.

Uchwałą Nr XLIV/70/2014 Rada Gminy w Mszanie przyjęła "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mszana na lata 2015-2016". W roku 2016 złożony został wniosek o udzielenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie przez Gminę Mszana zadań z zakresu wskazanego w przyjętym Programie. WFOŚiGW w Katowicach pozytywnie zaopiniował wniosek, przydzielając kwotę pożyczki, która zgodnie z przyjętym Regulaminem winna zostać rozdysponowana na poszczególne inwestycje z zakresu ograniczania niskiej emisji, realizowane przez osoby fizyczne z terenu Gminy Mszana. Rada Gminy w Mszanie uchwałą stanowiącą akt prawa miejscowego przyjmuje do realizacji Program określając w regulaminie zasady oraz tryb udzielania dotacji dla osób fizycznych.

Podjęcie niniejszej uchwaly jest zatem zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.


[1]) Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

[2]) Zm. z 2009 r. Nr 130, poz. 1070 oraz z 2015 r. poz. 478 i 1688.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe