Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/188/2016 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 15 czerwca 2016r.

w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz.446) oraz w wykonaniu uchwały Nr XL/546/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

Rada Gminy Ożarowice
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 z późn. zm.).

2. Częściowe zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 będzie przysługiwalo w wysokości 50 % miesięcznych stawek opłaty, określonych w odrębnej uchwale.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę wielodzietną w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 z późn. zm.);

2) Karcie Dużej Rodziny - należy przez to rozumieć dokument identyfikacyjy członka rodziny wielodzietnej wydany na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 z późn. zm.);

3) właścicielu nieruchomości - należy przez to rozumieć właściciela nieruchomści w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 250).

§ 3. 1. Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysluguje, z zastrzeżeniem ust. 2, właścicielowi nieruchomości zabudowanej budynkiem jednolokalowym, w którym zamieszkują osoby spełniające łącznie następujące warunki:

1) są członkami rodziny wielodzietnej,

2) złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zostali objęci deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odapadami komunalnymi złożonej przez właścicela danej nieruchomości;

3) posiadają Kartę Dużej Rodziny.

2. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, częściowe zwolnienie przysługuje właścicelowi nieruchomości, w którego zasobach mieszkaniowych zamieszkują osoby spełniające wymogi, o których mowa w ust. 1.

§ 4. W przypadku zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wskutek niespełniania któregokolwiek z warunków określonych w par. 3 ust. 1, prawo do częściowego zwolnienia przysługujące członkowi rodziny wygasa z końcem miesiąca, w którym nastąpiła zmiana.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice


mgr inż. Marian Czernikarz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe