Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/158/2016 Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt. 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 814), art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.), art. 194 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 575)

Rada Powiatu Gliwickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej.

2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) dziecko:

a) dziecko lub osoba, o której mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przebywająca w pieczy zastępczej,

b) dziecko lub osoba, o której mowa w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przebywająca w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej;

2) osoby zobowiązane - rodzice dziecka zobowiązani do ponoszenia opłaty, zgodnie z art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

3) opłata - miesięczna opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, o której mowa w art. 18 ust. 2 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

4) dochód - dochód, o którym mowa w art. 6 pkt. 3, art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

5) sytuacja socjalno-bytowa osoby zobowiązanej - sytuacja rodzinna, zdrowotna, dochodowa i majątkowa rodziny lub osoby samotnej;

6) rodzina - osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, zgodnie z art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

7) instytucje wsparcia - wyodrębnione podmioty działające w obszarze udzielania wsparcia jednostkom lub grupom, pełnią funkcję pomocną wobec osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, m.in.: instytucje oświatowo-wychowawcze, instytucje kształcenia specjalnego, instytucje resocjalizujące, instytucje opiekuńczo-wychowawcze, instytucje pomocy społecznej, instytucje pozarządowe;

8) piecza zastępcza - piecza rodzinna lub instytucjonalna w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

ZASADY OGÓLNE

§ 2. W postępowaniu dotyczącym umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty stosuje się następujące zasady ogólne:

1) postępowanie administracyjne prowadzone jest z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej w oparciu o zgromadzoną dokumentację;

2) na osobie zobowiązanej ciąży obowiązek przedłożenia wymaganej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach dokumentacji dotyczącej jej sytuacji socjalno-bytowej;

3) w przypadku, gdy osoba zobowiązana nie przedstawi żadnych dokumentów potwierdzających jej sytuację socjalno-bytową, przyjmuje się, że jej dochód odpowiada informacji przekazanej przez właściwy urząd skarbowy. w przypadku udzielenia informacji przez urząd skarbowy, że nie wpłynęło rozliczenie i nie były odprowadzane zaliczki na poczet podatku dochodowego przyjmuje się, że osoba zobowiązana nie posiada żadnych źródeł dochodu;

4) w przypadku płacenia alimentów przez osobę zobowiązaną na dziecko ustalana opłata będzie pomniejszona o kwotę świadczonych alimentów;

5) umorzenie naliczonej opłaty w całości lub w części, odroczenie od ustalenia opłaty, rozłożenie na raty bądź odstąpienie od ustalenia opłaty następuje w drodze decyzji administracyjne.

UMARZANIE OPŁATY

§ 3. 1. Umorzenie w całości opłaty wraz z odsetkami następuje, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych przesłanek:

1) prowadzone postępowanie egzekucyjne wobec osoby zobowiązanej okazało się nieskuteczne, egzekucja została umorzona, opłata jest mniejsza lub równa kosztom prowadzenia egzekucji bądź, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia tej opłaty;

2) dziecko powróciło z pieczy zastępczej lub zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, zakładu rehabilitacji leczniczej do rodziny naturalnej;

3) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty zmarła.

§ 4. 1. Umorzenie w całości lub części opłaty wraz z odsetkami może nastąpić, jeżeli:

1) osoba zobowiązana ponosi odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub przebywających w pieczy zastępczej;

2) osoba zobowiązana spełnia przesłanki, o których mowa w § 7 uchwały;

3) występują inne uzasadnione okoliczności, powodujące, iż osoba zobowiązana do opłaty nie ma możliwości jej ponoszenia.

§ 5. 1. Przy ustaleniu wysokości części opłaty podlegającej umorzeniu uwzględnia się sytuację socjalno-bytową osoby zobowiązanej.

2. Umorzenie opłaty wraz z odsetkami jest równoznaczne z umorzeniem kosztów jej dochodzenia.

ROZŁOŻENIE NA RATY LUB ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI

§ 6. 1. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności opłaty może nastąpić, gdy wystąpi zdarzenie losowe lub inne uzasadnione okoliczności, powodujące trudności w regulowaniu opłaty w terminie.

2. Odroczenie terminu płatności może nastąpić na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

3. Rozłożenie na raty następuje w ratach miesięcznych na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

4. Nieuiszczenie opłaty w odroczonym terminie powoduje po stronie osoby zobowiązanej konieczność uregulowania opłaty w całości z odsetkami ustawowymi naliczanymi od dnia wymagalności opłaty.

ODSTĄPIENIE OD USTALENIA ODPŁATNOŚCI

§ 7. 1. Na wniosek osoby zobowiązanej lub z urzędu można odstąpić w całości od ustalenia opłaty, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z poniższych przesłanek:

1) średni miesięczny dochód przypadający na członka rodziny jest niższy niż 60% minimalnego wynagrodzenia brutto ustalanego w odrębnych przepisach prawa;

2) osoba zobowiązana ponosi odpłatność za pobyt członka rodziny w instytucjach wsparcia;

3) osoba zobowiązana przebywa w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub przebywa w pieczy zastępczej;

4) osoba zobowiązana jest ubezwłasnowolniona;

5) osoba zobowiązana korzysta ze świadczeń pomocy społecznej;

6) osoba zobowiązana przebywa w jednostkach penitencjarnych;

7) osoba zobowiązana jest niepełnoletnia lub pełnoletnia kontynuująca naukę, jednak nie dłużej niż do 25 roku życia i pozostaje na utrzymaniu innych osób;

8) odstąpienie od ustalenia opłaty następuje w przypadku, gdy nie jest znane miejsce pobytu osoby zobowiązanej, a podjęte działania nie doprowadziły do ustalenia jej aktualnego miejsca pobytu;

9) osoba zobowiązana bez względu na wysokość dochodu na członka rodziny płaci bieżące alimenty na dziecko przebywające w pieczy zastępczej lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej, w wysokości odpowiadającej lub przekraczającej wysokość ustalonej opłaty.

2. Starosta może w części odstąpić od ustalenia opłaty, jeżeli:

1) opłata przekracza kwotę 20% dochodu na osobę w rodzinie a średni miesięczny dochód przypadający na członka rodziny jest niższy niż 80% minimalnego wynagrodzenia brutto ustalanego w odrębnych przepisach prawa, pomniejszając opłatę o kwotę stanowiącą równowartość 20% dochodu na osobę w rodzinie;

2) opłata przekracza kwotę 50% dochodu na osobę w rodzinie a średni miesięczny dochód przypadający na członka rodziny jest niższy niż 90% minimalnego wynagrodzenia brutto ustalanego w odrębnych przepisach prawa, pomniejszając opłatę o kwotę stanowiącą równowartość 50% dochodu na osobę w rodzinie;

3) opłata przekracza kwotę 80% dochodu na osobę w rodzinie a średni miesięczny dochód przypadający na członka rodziny jest niższy niż 100% minimalnego wynagrodzenia brutto ustalanego w odrębnych przepisach prawa, pomniejszając opłatę o kwotę stanowiącą równowartość 80% dochodu na osobę w rodzinie;

4) ustalona na zasadach opisanych w § 7 ust. 2 pkt. 1-3 opłata prowadzić będzie do sytuacji, w której po jej wniesieniu dochód na osobę w rodzinie będzie niższy niż 60 % minimalnego wynagrodzenia brutto ustalanego w odrębnych przepisach prawa, Starosta ustali opłatę w takiej wysokości, aby po jej wniesieniu osobie zobowiązanej pozostała kwota stanowiąca równowartość 60% minimalnego wynagrodzenia na osobę w rodzinie.

3. Odstąpienie w całości lub w części od ustalenia opłaty jest także możliwe, jeżeli:

1) wystąpią nieprzewidziane okoliczności powodujące istotne pogorszenie jej sytuacji socjalno-bytowej, bez względu na wysokość dochodu osoby zobowiązanej;

2) występuje długotrwała choroba lub niepełnosprawność osoby zobowiązanej lub członka rodziny, jeżeli okoliczności te powodują utrudnienie w pełnym uczestnictwie w życiu społecznym, a wydatki z tym związane powodowałyby, że po potrąceniu opłaty dochód pozostający do dyspozycji na członka rodziny będzie niższy niż 60% minimalnego wynagrodzenia.

4. Odstąpienie od ustalenia opłaty w całości lub części następuje na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8. Traci moc Uchwała Nr L/327/2014 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gliwickiego.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GLIWICKIEGO

Andrzej Kurek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe