Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/139/16 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ust. 3a i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bezpośrednio z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne;

2) papier;

3) metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe zebrane łącznie;

4) szkło;

5) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

7) zużyte baterie i akumulatory;

8) odpady zielone;

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe.

2. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 1 - 7 odbierane są w każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości.

3. Ogranicza się ilość odbieranych odpadów zielonych do dwóch worków o pojemności 120 l miesięcznie z jednej nieruchomości.

§ 2. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kochanowice.

§ 3. 1. Zmieszane odpady komunalne odbierane są w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, w terminach wynikających z opublikowanego przez gminę harmonogramu dla nieruchomości:

1) w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz w miesiącu;

2) w zabudowie wielorodzinnej - jeden raz na dwa tygodnie.

2. Selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z tworzyw sztucznych, metalu i opakowania wielomateriałowe gromadzone oddzielnie, według zasad przewidzianych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kochanowice, w workach dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz w pojemnikach w zabudowie wielorodzinnej odbierane są w terminach wynikających z opublikowanego przez gminę harmonogramu dla nieruchomości:

1) w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz w miesiącu;

2) w zabudowie wielorodzinnej - jeden raz na dwa tygodnie.

3. Odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji gromadzone, według zasad przewidzianych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kochanowice, w workach dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz w pojemnikach w zabudowie wielorodzinnej odbierane są, z uwzględnieniem ograniczenia, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, w terminach wynikających z opublikowanego przez gminę harmonogramu dla nieruchomości:

1) w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz w miesiącu;

2) w zabudowie wielorodzinnej - jeden raz na dwa tygodnie.

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej odbierane są trzy razy w roku kalendarzowym, w terminach wynikających z opublikowanego przez gminę harmonogramu.

5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej odbierane są jeden raz w roku kalendarzowym, w terminie wynikającym z opublikowanego przez gminę harmonogramu.

6. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 4 i 6 - 9 mieszkańcy mogą, poza harmonogramami odbioru z nieruchomości oddawać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w § 4.

7. Harmonogramy odbioru odpadów, o których mowa w ust. 1 - 5 gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kochanowice oraz w gazecie samorządowej.

§ 4. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) przyjmowane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) papier;

2) metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe zebrane łącznie;

3) szkło;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

5) zużyte baterie i akumulatory;

6) przeterminowane leki i chemikalia;

7) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych;

8) odpady zielone;

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

10) zużyte opony;

11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

2. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 1 - 7 przyjmowane są w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości.

3. Ogranicza się ilość następujących frakcji odpadów komunalnych przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK):

1) odpady zielone - do 20 worków o pojemności 120 l miesięcznie z jednej nieruchomości;

2) zużyte opony - do 4 sztuk na rok kalendarzowy z jednej nieruchomości;

3) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - do 0,5 m3 miesięcznie z jednej nieruchomości lub jednego lokalu w zabudowie wielorodzinnej.

4. Przyjęcie odpadów komunalnych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych potwierdzone zostaje przez pracownika Urzędu Gminy Kochanowice dokumentem zawierającym:

1) imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady;

2) adres nieruchomości, z której pochodzą odpady;

3) rodzaj dostarczonych odpadów;

4) datę dostarczenia odpadów;

5) klauzule o następującej treści:

a) oświadczam, że dostarczone przeze mnie odpady zostały wytworzone we własnym zakresie przez osoby zamieszkujące wskazaną wyżej nieruchomość i pochodzą z tej nieruchomości,

b) na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i poz. 2281 oraz z 2016 r. poz. 195 i poz. 677) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu przez administratora danych, którym jest Urząd Gminy w Kochanowicach, ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice, wyłącznie w celu realizacji systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Kochanowice;

6) własnoręczne podpisy osoby dostarczającej odpady oraz pracownika Urzędu Gminy.

5. Dokument potwierdzający dostarczenie odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych sporządzony zostaje w dwóch egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje osoba dostarczająca odpady, a drugi pozostaje w Urzędzie Gminy Kochanowice dla potrzeb ewidencji dostarczanych odpadów.

6. Odpady dostarczone do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych powinny być prawidłowo posegregowane i wolne od zanieczyszczeń. Odpady płynne lub wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.

7. W przypadku dostarczenia odpadów innych niż wymienione w ust. 1 lub niewłaściwe posegregowanych pracownik Urzędu Gminy Kochanowice odmówi przyjęcia odpadów.

8. Osoba dostarczająca odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zobowiązana jest umieścić je w odpowiednich kontenerach/pojemnikach pod nadzorem pracownika Urzędu Gminy Kochanowice.

9. Transport odpadów komunalnych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

10. Informacje o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kochanowice oraz w gazecie samorządowej.

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zgłaszają do Urzędu Gminy Kochanowice przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z którym gmina zawarła umowę, telefonicznie, elektronicznie, osobiście lub pisemnie w terminie do 3 dni roboczych od dnia wystąpienia niewłaściwego świadczenia usługi.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać:

1) imię i nazwisko zgłaszającego;

2) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie;

3) telefon kontaktowy lub e-mail bądź adres korespondencyjny zgłaszającego;

4) datę i opis niewłaściwego świadczenia usługi.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXVII/196/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 1483 i 3055).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Pawełczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe