Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 140/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 21 czerwca 2016r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

Rada Miejska w Kaletach
uchwala:

§ 1.

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 2.

1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w Urzędzie Gminy Kalety pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Deklaracja określona w ust. 1 przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

§ 3.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi zachowują ważność.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr 229/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr 224/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 229/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Eugeniusz Ptak


Załącznik do Uchwały Nr 140/XVIII/2016
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 21 czerwca 2016 r.

DEKLERACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe