Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 193/XXII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 21 czerwca 2016r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca ?1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r poz. 163 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób ?z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia ?z opłat, jak również tryb ich pobierania.

§ 2. 1. Podstawą określenia odpłatności z tytułu świadczonych usług, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały będzie koszt jednej godziny usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

2. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się jako równowartość 1,2 % najniższej emerytury ogłaszanej w formie komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim.

3. Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się jako równowartość 2 % najniższej emerytury ogłaszanej w formie komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń społecznych w Monitorze Polskim.

4. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby lub rodziny ubiegającej się o to świadczenie.

§ 3. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa poniższa tabela:

Dochód osoby lub osoby w rodzinie ustalany zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w % w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 tej ustawy

Wysokość odpłatności w % ustalona od kosztu usługi

Osoba samotnie gospodarująca

Osoba w rodzinie

do 100 %

bezpłatnie

bezpłatnie

powyżej 100% do 150%

15%

20%

powyżej 150% do 200%

30%

40%

powyżej 200% do 250%

45%

60%

powyżej 250% do 300%

60%

80%

powyżej 300%

100%

100%

§ 4. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze na swój wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego mogą zostać zwolnione częściowo lub całkowicie z ponoszonej odpłatności.

2. Zwolnienie częściowe z ponoszonych odpłat możliwe jest w przypadku:

1) konieczności ponoszenia stałych i udokumentowanych wydatków niezbędnych w procesie leczenia lub rehabilitacji, stanowiących obciążenia budżetu domowego osoby lub rodziny w sposób utrudniający zabezpieczenie innych podstawowych potrzeb bytowych,

2) konieczności ponoszenia udokumentowanych wydatków związanych z zapewnieniem świadczeniobiorcy lub osobie pozostającej w gospodarstwie domowym dodatkowej opieki.

3. Zwolnienie całkowite z ponoszonych opłat możliwe jest w przypadku:

1) konieczności korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą,

2) poniesienia strat w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej,

3) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia lub innych placówkach.

§ 5. Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszone są przez świadczeniobiorcę korzystającego z usług do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w jakim wykonana była usługa:

- gotówką opiekunce, która przyjmuje wpłatę na kwitariusz przychodowy A5 wydany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku ?i niezwłocznie dokuje wpłaty na rachunek Bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- przelewem na rachunek Bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 273/XXI/04 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 02.12.2004 r. ?w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, trybu pobierania opłat, odpłatności i zwolnień z odpłatności za usługi.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kłobuck.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłobucku


Danuta Gosławska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe