Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 145.XXIV.2016 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały nr 48/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 czerwca 2011r w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r.poz. 1515 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 617 z późn. zm.),art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 716), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 374) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 613 z późn. zm.)

Rada Gminy Kłomnice
uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale 48/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso, wprowadza się zmianę polegająca na tym, że:

1) § 1 pkt. 19 otrzymuje brzmienie

w sołectwie Śliwaków- sołtys wsi P. Baran Ewa".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


Adam Worwąg

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe