Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 146.XXIV.2016 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 250) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239)

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kłomnice zobowiązani są do wnoszenia bez wezwania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

1) do 15 marca każdego roku za styczeń i luty z dołu, a za marzec z góry,

2) do 15 maja każdego roku za kwiecień z dołu, a za maj i czerwiec z góry,

3) do 15 września każdego roku za lipiec i sierpień z dołu, a za wrzesień z góry,

4) do 15 listopada każdego roku za październik z dołu, a za listopad i grudzień z góry,

2. W przypadku wnoszenia kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych dopuszcza się możliwość uiszczenia należności u inkasenta.

§ 2. 1. Dopuszcza się możliwość wnoszenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przy czym okresem rozliczeniowym są terminy określone w § 1 ust. 1.

2. Opłatę należy uiszczać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Kłomnice, przelewem
na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kłomnice lub przekazem pocztowym.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 168/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.03.2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


Adam Worwąg

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe