Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 150.XXIV.2016 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446), art. 6l ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 250) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) w zw. z uchwałą Nr 146.XXIV.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy Kłomnice w drodze inkasa prowadzonego przez sołtysów poszczególnych sołectw:

1) w sołectwie Adamów - sołtys wsi P. Ociepa Małgorzata

2) w sołectwie Bartkowice - sołtys wsi P. Wdowiński Szymon

3) w sołectwie Chorzenice - sołtys wsi P. Bławat Janusz

4) w sołectwie Chmielarze - sołtys wsi P. Bekus Krzysztof

5) w sołectwie Garnek - sołtys wsi P. Jędras Wiesława

6) w sołectwie Karczewice - sołtys wsi P. Baran Jerzy

7) w sołectwie Kuźnica - sołtys wsi P. Jurczyk Sławomir

8) w sołectwie Kłomnice - sołtys wsi P. Matuszczak Stanisław

9) w sołectwie Konary - sołtys wsi P. Krok Aneta

10) w sołectwie Lipicze - sołtys wsi P. Woch Zofia

11) w sołectwie Michałów - sołtys wsi P. Modlasiński Zbigniew

12) w sołectwie Michałów Rudnicki - sołtys wsi P. Błaszczyk Małgorzata

13) w sołectwie Nieznanice - sołtys wsi P. Młyńska Barbara

14) w sołectwie Niwki - sołtys wsi P. Piasecki Marian

15) w sołectwie Pacierzów - sołtys wsi P. Zgrzebna Barbara

16) w sołectwie Rzerzęczyce - sołtys wsi P. Śpiewak Andrzej

17) w sołectwie Rzeki - sołtys wsi P. Kuras Magdalena

18) w sołectwie Skrzydlów - sołtys wsi P. Skibińska Olga

19) w sołectwie Śliwaków - sołtys wsi P. Baran Ewa

20) w sołectwie Witkowice - sołtys wsi P. Nalewajka Małgorzata

21) w sołectwie Zawada - sołtys wsi P. Wilk Andrzej

22) w sołectwie Zdrowa - sołtys wsi P. Dąbrowska Agata

23) w sołectwie Zberezka - sołtys wsi P. Loch Michał

§ 2. 1. Rozliczenie inkasenta następuje w terminie 5 dni po ostatnim dniu, tj. do 20 każdego miesiąca, w którym zgodnie z uchwałą Nr 146.XXIV.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powinna nastąpić wpłata.

2. W przypadku kiedy termin rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem rozliczenia jest dzień roboczy następujący po tym dniu.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 4% od sumy zainkasowanych kwot.

§ 4. Tracą moc następujące uchwały:

1) Uchwała Nr 239/XXIX/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 3.12.2013 r. w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso,

2) Uchwała Nr 298/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.09.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso,

3) Uchwała Nr 39.VIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2016 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


Adam Worwąg

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe