Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 0007.XX.37.2016 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 21 czerwca 2016r.

w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr XLVI/44/2010 z 23 września 2010r w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu

Rada Gminy Krzyżanowice
u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e

§ 1. Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice", stanowiący załącznik do uchwały, będący jej integralną częścią, zwany dalej "Regulaminem".

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 0007.XXV.10.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.02.2013r w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice"

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy


Brunon Chrzibek


Załącznik do Uchwały Nr 0007.XX.37.2016
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 21 czerwca 2016 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice

Rozdział 1.
Postanowienie ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice zwanej dalej "Gminą".

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

1) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Krzyżanowice lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Krzyżanowice na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

2) umowach - rozumie się przez to umowy zawierane pomiędzy właścicielami nieruchomości a przedsiębiorcami na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz umowy zawierane pomiędzy właścicielami nieruchomości niezamieszkałych a przedsiębiorcami na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz na wywóz odpadów komunalnych,

3) harmonogramie - rozumie się przez to plan odbioru odpadów komunalnych udostępniony na stronie internetowej lub tablicach ogłoszeń,

4) gminnympunkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - rozumie się przez to wyznaczone przez Gminę miejsce odbioru i gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie,

5) odpadach budowlanych i rozbiórkowych - rozumie się przez to odpady inne niż niebezpieczne pochodzące z drobnych remontów nie wymagających pozwolenia na budowę, prowadzonych samodzielnie przez właściciela nieruchomości,

6) odpadach komunalnych wielkogabarytowych - rozumie się przez to odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczane w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,

7) regulaminie - rozumie się przez to niniejszy "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice"

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Zapewnia się odbieranie selektywnie zbieranych przez właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych następujących frakcji odpadów:

1) papier,

2) metal,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady zielone,

7) przeterminowane leki i chemikalia,

8) zużyte baterie i akumulatory,

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

11) odpady budowlane i rozbiórkowe,

12) zużyte opony.

2. Odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 1 należy zbierać oddzielnie jako zmieszane odpady komunalne, którym zapewnia się również odbieranie.

§ 4. 1. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego powinno odbywać się niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń systematycznie w miarę występujących potrzeb.

2. Zanieczyszczenia usuwane z chodników i innych części nieruchomości służących do użytku publicznego należy gromadzić w miejscu, nie powodującym zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów, tak by mogły je posprzątać służby utrzymujące jezdnię w stanie czystości.

§ 5. 1. Na terenie nieruchomości mycie pojazdów samochodowych o masie całkowitej do 3,5 t może się odbywać tylko w miejscach utwardzonych pod warunkiem odprowadzenia powstałych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych. Ścieki pochodzące z mycia samochodów nie mogą być odprowadzane do wód powierzchniowych lub do gruntu.

2. Pojazdy samochodowe o masie całkowitej powyżej 3,5 t mogą być myte wyłącznie w myjniach przystosowanych do mycia tego typu sprzętu.

3. Na terenie nieruchomości mogą być wykonywane doraźne naprawy oraz regulacje pojazdów mechanicznych, o ile działania te nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i pod warunkiem, że nie spowoduje one skażenia powierzchni ziemi i wód gruntowych, nie są uciążliwe dla innych mieszkańców oraz nie będą naruszać przepisów odrębnych.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych,

warunki ich rozmieszczania, ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. Na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych stosuje się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) Pojemniki i worki na odpady o pojemności 80 l,

2) Pojemniki i worki na odpady o pojemności 110 l,

3) Pojemniki i worki na odpady o pojemności 120 l,

4) Pojemniki na odpady o pojemności 240 l,

5) Pojemniki na odpady o pojemności 1100 l,

6) Pojemniki na odpady (KP 5, KP 7) o pojemności od 5 do 7 m3,

7) Pojemniki i worki na odpady z przeznaczeniem dla danego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego powinny być o pojemności nie mniejszej niż 80 l,

8) Kosze uliczne na odpady o pojemności od 20 do 50 l.

2. W celu określenia ilości pojemników określa się średnią, miesięczną ilość wytwarzanych niesegregowanych odpadów komunalnych dla:

1) nieruchomości zamieszkałych - 52 l na mieszkańca, nie mniej niż 1 pojemnik 80 l na nieruchomość

2) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) obiekty użyteczności, poza wymienionymi w punkcie b - 10 l na każdego pracującego, nie mniej niż 1 pojemnik 80 l na obiekt,

b) szkoły i inne placówki oświatowe - 5 l na każde: dziecko, ucznia, pracownika, nie mniej niż 1 pojemnik 80 l na obiekt,

c) obiekty handlowe - 20 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, nie mniej niż 1 pojemnik 80 l na obiekt,

d) lokale gastronomiczne - 20 l na 1 miejsce konsumpcyjne, nie mniej niż 1 pojemnik 80 l na obiekt,

e) inne obiekty związane z działalnością gospodarczą - 10 l na każdego pracującego, nie mniej niż 1 pojemnik 80 l na obiekt,

3) W przypadkach określonych w ust 2 pkt 2 lit c, jeżeli prowadzona jest działalności spożywcza oraz ust 2 pkt 2 lit d należy dodatkowo poza lokalem ustawić odpowiednią liczbę koszy.

§ 7. 1. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki, worki lub kontenery odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu, według następującej kolorystyki:

1) niebieski - z przeznaczeniem na papier i tekturę,

2) biały - z przeznaczeniem na szkło,

3) żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe oraz metal,

4) brązowy - z przeznaczeniem na odpady zielone.

2. Intensywność kolorów powinna być tak dobrana, aby możliwa była identyfikacja zawartości z zewnątrz.

3. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej powinny być ustawiane w tzw. gniazdach znajdujących się na terenie lub bezpośrednim sąsiedztwie każdego punktu gromadzenia odpadów komunalnych, w którym znajdują się pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Gniazdo powinno składać się z pojemników o pojemności co najmniej 240 l (wskazane 1100l.), po jednym na każdą ze zbieranych selektywnie frakcji odpadów. Dopuszcza się za zgodą zarządcy budynku wielorodzinnego wprowadzenie w miejsce gniazd zbiórkę odpadów selektywnie zbieranych za pośrednictwem worków przekazywanych na każde mieszkanie.

4. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się worki w kolorach wymienionych w ust. 1 z tworzywa sztucznego o pojemności min. 80 l, które są odpowiedniej grubości zapobiegającej pęknięciu lub rozerwaniu.

5. Pojemniki i worki z tworzywa sztucznego przeznaczone na odpady zbierane selektywnie powinny posiadać trwałe i widoczne oznakowanie dostarczone przez przedsiębiorcę, określające rodzaj gromadzonych odpadów.

6. Na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, należy stosować pojemniki określone w § 6.

§ 8. 1. Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy należy dostosować do ilości wytwarzanych odpadów, którą ustala się na podstawie liczby osób zamieszkujących lub przebywających na danej nieruchomości oraz ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, nie może jednak być mniejsza niż 80l.

2. Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, należy dostosować do ilości wytwarzanych odpadów, nie może jednak być mniejsza niż 80l.

3. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, minimalna pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowi sumę pojemności określoną zgodnie z § 8 ust. 1 i 2.

§ 9. 1. Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych należy usytuować na nieruchomości w miejscach odpowiadających przepisom odrębnym, w sposób umożliwiający łatwy dojazd i dostęp do nich, na wyrównanej i w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota. W przypadku gdy wyznaczenie ww. miejsc na terenie nieruchomości nie jest możliwe, właściciele zobowiązani, są do zapewnienia usytuowania pojemników na odpady komunalne na terenie innej nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem w formie umowy.

2. Odległość pomiędzy koszami na odpady rozstawionymi na drogach publicznych powinna być dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszych, nie mniej jednak niż co 50 metrów. Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą lub w sąsiedztwie oznaczenia przystanku. Kosze powinny być tak skonstruowane, aby niemożliwe było wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu lub innych czynników zewnętrznych.

3. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności poprzez ich okresowe mycie i dezynfekowanie.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp przez pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

§ 11. Określa się następującą częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

1) dla zabudowy jednorodzinnej - co dwa tygodnie w okresie letnim (kwiecień - październik), co tydzień w okresie zimowym (listopad - marzec),

2) dla zabudowy wielomieszkaniowej - co dwa tygodnie w okresie letnim (kwiecień - październik), co tydzień w okresie zimowym (listopad - marzec),

3) dla obiektów użyteczności publicznej - co najmniej jeden raz na dwa tygodnie,

4) z koszy ulicznych - co najmniej jeden raz w tygodniu.

§ 12. 1. Segregowane odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 - 5 odbierane będą z następującą częstotliwością:

1) dla zabudowy jednorodzinnej - co najmniej jeden raz w miesiącu,

2) dla zabudowy wielorodzinnej - co najmniej jeden raz w miesiącu,

3) dla obiektów użyteczności publicznej - co najmniej jeden raz w miesiącu,

2. Segregowane odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 9 - 10 dla wszystkich typów zabudowy odbierane będą z częstotliwością co najmniej dwa razy w roku.

§ 13. 1. Odpady o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 należy poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do wykorzystania na własne potrzeby, natomiast w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela można wystawić w terminie określonym w harmonogramie, w miejscu, w którym nie będą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa osób trzecich, a jednocześnie umożliwiającym ich sprawny odbiór przez przedsiębiorcę. Odbiór tych odpadów odbywać się będzie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie od kwietnia do końca listopada. Ponadto w sołectwach: Tworków, Krzyżanowice i Chałupki w okresie od kwietnia do końca listopada w miejscach wyznaczonych ustawione zostaną 2 kontenery KP - 7 do odbioru odpadów zielonych. W pozostałych sołectwach ustawione zostanie po jednym kontenerze. Kontenery te systematycznie będą opróżniane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej jak raz na dwa tygodnie.

2. Odpady, o których mowa w § 3 ust 1 pkt 7 - 8 oraz 11 - 12 należy dowieźć do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych po wcześniejszym ustaleniu terminu przywozu.

3. Odpady o małych wymiarach, określone w ust. 2, należy umieścić w bezbarwnych, przeźroczystych workach z tworzywa sztucznego tak, by była możliwa identyfikacja ich zawartości.

§ 14. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy zbierać selektywnie w specjalnie na ten cel przeznaczonych pojemnikach w sposób zapewniający ograniczenie pylenia, które będą odbieranie przez podmiot zajmujący się odbiorem odpadów po wcześniejszym uzgodnieniu z nim terminu. Koszty transportu pojemnika pokrywa zamawiający pojemnik lub wywóz odpadów odbędzie się we własnym zakresie właściciela nieruchomości, w terminach przyjęć odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

§ 15. 1. Niezależnie od ustaleń zawartych w § 13 ust. 1 i 2, § 14 odpadów zbieranych selektywnie oraz odpadów niebezpiecznych, mieszkańcy mogą pozbywać się w następujący sposób:

1) przekazywać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów,

2) zużyte lekarstwa wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych

aptekach,

3) baterie wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych szkołach lub

innych obiektach użyteczności publicznej.

2. Miejsca i terminy zbierania odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 1-3, podawane są na stronie internetowej http://www.krzyzanowice.pl/oraz na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy.

§ 16. 1 Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń gromadzących nieczystości ciekłe, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem ust. 1.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 17. Powstające w gospodarstwach domowych odpady zielone powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej i zagospodarowanie kompostu na potrzeby własne (użyźnienie przydomowych działek), w sposób nie powodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 18. Osoby posiadające zwierzęta domowe obowiązane są do takiego ich utrzymywania, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia i uciążliwości w szczególności w zakresie zachowań agresywnych tych zwierząt, hałasu (zwłaszcza w porze nocnej), przykrego zapachu, insektów i zanieczyszczeń, jakie mogą stwarzać te zwierzęta dla ludzi oraz miejsc wspólnego użytkowania (parki, zieleńce, place, ulice, chodniki, piaskownice, place zabaw, obiekty użyteczności publicznej).

§ 19. 1. Zwierzęta domowe mogą być wyprowadzane pod opieką osoby zdolnej do panowania nad nimi. Psy należy prowadzić na smyczy, przy czym psy rasy uznanej za agresywną lub zachowujące się w sposób agresywny muszą mieć założony kaganiec.

2. Zwalnianie psa ze smyczy może nastąpić jedynie w terenach niezabudowanych i tylko w przypadku, gdy w pobliżu nie ma ludzi, a posiada się pełną możliwość sprawowania bezpiecznej kontroli nad jego zachowaniem.

3. Podmioty utrzymujące zwierzęta domowe powinni niezwłocznie usuwać zanieczyszczenia spowodowane przez te zwierzęta na terenach zabudowanych, a także z miejsca ogólnego użytkowania, w tym w szczególności użyteczności publicznej.

Rozdział 7.
Warunki utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 20. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod następującymi warunkami:

1. teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez te zwierzęta,

2. zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich jak hałas czy odory,

3. właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulice, chodnik lub miejsce publiczne obowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji jej przeprowadzenia

§ 22. 1. Budynki wielomieszkaniowe, budynki użyteczności publicznej, obiekty handlowe, przemysłowe, zakłady usługowe, a w szczególności miejsca gromadzenia odpadów komunalnych, korytarze piwniczne, węzły cieplne, studzienki przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych podlegają obowiązkowej deratyzacji.

2. Deratyzację na terenie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, przeprowadzają ich właściciele na własny koszt w następujących terminach:

1) dwa razy w roku kalendarzowym:

a) deratyzację wiosenną - w miesiącach marzec - kwiecień,

b) deratyzację jesienną - w miesiącach październik - listopad,

2) niezwłocznie w każdym przypadku masowego pojawienia się gryzoni.


Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zachodzi konieczność podjęcia uchwał regulujących właśnie tą gospodarkę. Jedną z tych uchwał jest Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice. Regulamin ten jest dostosowany do nowych przepisów zawartych w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W związku z brakiem na terenie Gminy domków letniskowych oraz terenów rekreacyjnych nie określa się dla nich częstotliwości wywozu.

Uchwała została poddana konsultacji społecznej zgodnie z uchwałą Nr XLVI/44/2010 z 23 września 2010r w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Ponadto uzyskano opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe