Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 0007.XX.38.2016 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 21 czerwca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6r ust. 3,3b,3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr XLVI/44/2010 z 23 września 2010r w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu

Rada Gminy Krzyżanowice
u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Krzyżanowice w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości zamieszkałych bezpośrednio z nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych zmieszanych.

2. Ustala się, że bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych bezpośrednio z nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów segregowanych:

1) papier i tektura

2) metal,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady zielone

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

3. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie ilość selektywnie zebranych odpadów w PSZOK:

1) papier i tektura

2) metal,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady zielone

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

9) odpady budowlano-remontowe, pochodzące z remontów innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie na wykonanie, których nie wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę w ilości 7 m3 na nieruchomość na rok

10) odpady niebezpieczne, w szczególności: przeterminowane leki, chemikalia (detergenty zawierające substancje niebezpieczne, środki ochrony roślin, olej, farby), zużyte baterie i akumulatory, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony;

11) zużyte opony

12) inne odpady określone w przepisach wydanych na podstawie 4a ustawy.

§ 3. Właściciele nieruchomości zamieszkałej wyposażeni zostaną w jednorazowe worki do selektywnego zbierania następujących odpadów:

1) papier i tektura

2) metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

3) szkło,

4) odpady zielone

§ 4. Ustala się minimalną częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:

1. zmieszane odpady komunalne :

a) dla zabudowy jednorodzinnej - co dwa tygodnie w okresie letnim (kwiecień - październik), co tydzień w okresie zimowym (listopad - marzec),

b) dla zabudowy wielomieszkaniowej - co dwa tygodnie w okresie letnim (kwiecień - październik), co tydzień w okresie zimowym (listopad - marzec);

2. odpady zbierane i odbierane selektywnie:

a) papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, -

b) jeden raz w miesiącu,

c) odpady zielone - raz na dwa tygodnie od kwietnia do końca listopada,

d) zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku,

§ 5. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany w Zabełkowie przy ul. Zagumnie będzie nieodpłatnie przyjmować odpady komunalne zbierane i przywożone w sposób selektywny w dniach od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00-17:00, w soboty od 9:00-12:00.

§ 6. Wójt Gminy Krzyżanowice podaje do publicznej wiadomości, w tym na stronie internetowej Gminy harmonogram zawierający informacje o terminach odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Krzyżanowice

§ 7. 1. Zużyte baterie należy umieszczać w specjalnych oznakowanych pojemnikach ustawionych w szkołach i wyznaczonych obiektach na terenie gminy.

2. Lokalizacja obiektów, o których mowa w ust. 1 zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy.

§ 8. 1. Przeterminowane lekarstwa i termometry rtęciowe należy umieszczać w specjalnych pojemnikach zlokalizowanych w punktach aptecznym na terenie gminy.

2. Lokalizacja obiektów, o których mowa w ust. 1 zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy.

§ 9. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub PSZOK, właściciele nieruchomości mogą zgłaszać informacje o zaistniałych nieprawidłowościach pisemnie na adres Urzędu Gminy Krzyżanowice lub na adres e-mail: mailto:srodowisko@krzyzanowice.pli nformacja powinna zawierać w szczególności: imię i nazwisko właściciela, adres nieruchomości, rodzaj nieodebranych odpadów lub rodzaj uszkodzeń spowodowanych przez przedsiębiorcę.

§ 10. Traci moc Uchwała nr 0007.XXV.11.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,

Przewodniczacy Rady Gminy


Brunon Chrzibek


Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących gospodarki odpadami w gminach zachodzi konieczność podjęcia uchwał regulujących właśnie tą gospodarkę. Jedną z tych uchwał jest określenie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Uchwałę podejmuje się po dokonaniu dogłębnej analizy tematu nowego systemu gospodarki odpadami.

W związku z brakiem na terenie Gminy domków letniskowych oraz terenów rekreacyjnych nie określa się dla nich częstotliwości wywozu.

Uchwała została poddana konsultacji społecznej zgodnie z uchwałą Nr XLVI/44/2010 z 23 września 2010r w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i zaopiniowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe