Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 0007.XX.41.2016 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 21 czerwca 2016r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzyżanowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z zm.) i uchwały Nr XLVI/744/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje:

§ 1. W miejscowości Krzyżanowice wprowadza się nazwę ulicy:

- ulica Akacjowa

§ 2. Mapa stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty głoszenia w Dzienniku Urzędowy Województwa Śląskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy


Brunon Chrzibek


Załącznik do Uchwały Nr 0007.XX.41.2016
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 21 czerwca 2016 r.

Mapa

infoRgrafika


Uzasadnienie

Nazewnictwo wprowadza się dla łącznika pomiędzy ul. Moniuszki oraz ul. Główną w Krzyżanowicach, składającego się z działek geodezyjnych oznaczonych nr 200, 195/3, 203, 1177/3 k.m 1 oraz 1140/4, 1141/1 k.m 6 obręb Krzyżanowice zapisanych w księdze wieczystej GL1R/00031832/4, GL1R/00021199/1, GL1R/00054824/2 jako własność Gminy Krzyżanowice.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe