Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/217/2016 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 23 czerwca 2016r.

w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Rudno

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 460 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Rudziniec

Rada Gminy Rudziniec
uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Rudno oznaczonej nr działki 39, k. m. 9 obręb Rudno stanowiącej własność Gminy Rudziniec, której przebieg został wskazany w załączniku do niniejszej uchwały, nazwę "DĘBOWA".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka


Załącznik do Uchwały Nr XXV/217/2016
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 23 czerwca 2016 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe