Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 235/2016 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 23 czerwca 2016r.

w sprawie nadania Statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 w Siemianowicach Śląskich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41, ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.), art. 12 ust. 1, pkt 2 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 180 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 575), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r., nr 292, poz. 1720).

Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwala:

§ 1

Nadać Statut Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 w Siemianowicach Śląskich, który otrzymuje brzmienie o treści, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr 151/2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Centrum Administracyjnemu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Siemianowicach Śląskich oraz uchwała nr 152/2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 w Siemianowicach Śląskich.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula


Załącznik do Uchwały Nr 235/2016
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 23 czerwca 2016 r.

STATUT

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1
w Siemianowicach Śląskich.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Siemianowicach Śląskich, zwana dalej "Placówką", jest jednostką budżetową utworzoną w celu wykonywania zadań systemu pieczy zastępczej, w zakresie zapewnienia opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

2. Misją Placówki jest dążenie do umożliwienia dzieciom wychowywania się w rodzinie, troska o harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową wychowanków oraz zapewnienie im ochrony przysługujących im praw i wolności.

§ 2

1. . Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Siemianowicach Śląskich realizuje zadania określone w:

1) Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

2) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej,

3) Konwencji o Prawach Dziecka.

§ 3

1. Obszarem działania Placówki jest miasto Siemianowice Śląskie.

2. Siedziba jednostki mieści się w Siemianowicach Śląskich.

§ 4

1. Placówka zapewnia dziecku całodobową opiekę oraz wychowanie, realizując zadania przewidziane dla placówki interwencyjnej, socjalizacyjnej oraz specjalistyczno-terapeutycznej.

2. Placówka pracuje z rodziną dziecka w celu usprawnienia jej umiejętności opiekuńczo- wychowawczych.

II. Cele i zadania.

§ 5

1. Placówka spełnia podstawowe funkcje rodziny w zakresie opieki i wychowania, zapewniając wychowankom wszechstronną opiekę wychowawczą oraz stwarzając im sprzyjające warunki do prawidłowego i wszechstronnego rozwoju.

2. Zadania Placówki realizowane są w mieszkaniach koedukacyjnych zlokalizowanych na terenie Siemianowic Śląskich. Ich położenie określone jest w Regulaminie Organizacyjnym Placówki.

3. Placówka utrzymuje kontakty z rodzicami lub innymi członkami rodziny wychowanków
w celu utrzymania warunków ich powrotu do rodziny.

4. Placówka współpracuje z ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi w celu pozyskania dla wychowanków zastępczych form wychowania rodzinnego.

§ 6

W organizacji prawidłowego procesu opiekuńczo-wychowawczego biorą udział wychowawcy, pedagodzy, psychologowie i pracownicy socjalni.

III. Organizacja placówki.

§ 7

1. Placówką kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.

2. Dyrektor Placówki zapewnia prawidłową organizację pracy Placówki, reprezentuje ją na zewnątrz oraz wykonuje czynności w zakresie prawa pracy w stosunku do pracowników Placówki.

§ 8

Placówka jest placówką nieferyjną, działającą przez cały rok kalendarzowy.

§ 9

Działalność Placówki może być uzupełniana pracą wolontariuszy.

IV. Wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Siemianowicach Śląskich.

§ 10

1. Placówka jest placówką koedukacyjną.

2. Podstawą do przyjęcia dziecka do Placówki jest postanowienie Sądu lub wniosek dziecka, rodziców lub opiekuna prawnego oraz skierowanie wydane przez powiat, właściwy ze względu na siedzibę Placówki.

3. Placówka przyjmuje dzieci interwencyjnie, w przypadku sytuacji kryzysowej w rodzinie.

§ 11

1. Wychowankowie są współgospodarzami Placówki i powinni być wdrażani do pracy na jej rzecz, stosownie do wieku i możliwości.

2. Prawa i obowiązki wychowanków określa Regulamin Wychowanków będący częścią Regulaminu Organizacyjnego Placówki.

3. W Placówce wychowankowie mogą tworzyć samorząd.

V. Gospodarka finansowa.

§ 12

1. Placówka prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i w aktach wykonawczych do ustawy.

2. Gospodarkę finansową Placówki prowadzi Dyrektor przy pomocy Głównego Księgowego Placówki.

VI. Postanowienia końcowe.

§ 13

1. Szczegółową organizację oraz specyfikę i zakres sprawowanej opieki określa Regulamin Organizacyjny Placówki opracowany przez Dyrektora Placówki zaopiniowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zatwierdzany przez Prezydenta Miasta.

2. Zmiany Statutu Placówki dokonywane są w trybie i na zasadach obowiązujących dla jego nadania.


Uzasadnienie

W związku z utworzeniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1, która jest jednostką organizacyjną, utworzoną w celu wykonywania zadań systemu pieczy zastępczej w zakresie zapewnienia opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, zachodzi konieczność nadania Statutu jednostce zgodnie zapisami art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe