Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 249/XX/16 Rady Miasta Żory

z dnia 23 czerwca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami), art. 13 ustawy
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 1484 ze zmianami)

RADA MIASTA
u chwala:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok, w sposób następujący:

1) zwiększyć planowane dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 283.905,67zł, w tym zwiększyć dochody bieżące o kwotę 70.905,67zł, zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 213.000,00zł, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 783.905,67zł, w tym zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 162.520,57zł, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 946.426,24zł, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. W uchwale budżetowej miasta Żory na 2016 rok Nr 179/XIV/15 Rady Miasta Żory z dnia
17 grudnia 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Żory na 2016 rok "299.410.520,17", zastępuje się kwotą "299.708.269,84", w pkt a) kwotę dochodów bieżących "258.114.236,28", zastępuje się kwotą "258.198.985,95", w pkt b) kwota dochodów majątkowych "41.296.283,89", zastępuje się kwotą "41.509.283,89";

2) w § 2 kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2016 rok "300.978.274,17", zastępuje się kwotą "301.776.023,84", w pkt a) kwotę wydatków bieżących "252.825.319,16", zastępuje się kwotą "252.612.642,59", w pkt b) kwotę wydatków majątkowych "48.152.955,01", zastępuje się kwotą "49.163.381,25";

3) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

Stwierdza się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 2.067.754,00 zł będą pożyczki zaciągnięte w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej";

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Żory na 2016 rok
w wysokości 16.794.256,00 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek";

6) ) § 6 otrzymuje brzmienie:

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt w rachunku bieżącym) na kwotę 12.000.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 14.726.502,00 zł,

3) na finansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 2.067.754,00 zł (pożyczki z NFOŚiGW oraz z WFOŚiGW)";

7) § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

zaciągania kredytów i pożyczek do kwot określonych w § 6 niniejszej uchwały";

8) W załączniku Nr 1 - Zmiana dochodów Uchwały Rady Miasta Nr 233/XIX/16 z dnia 02.06.2016r.
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 - Żłobki, wprowadzić zmianę zapisu "Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów" na "Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żory.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 249/XX/16
Rady Miasta Żory
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

zmiana dochodów


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 249/XX/16
Rady Miasta Żory
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

zmiana wydatków


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 249/XX/16
Rady Miasta Żory
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

dotacje

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe