Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miasta Rybnika

z dnia 23 czerwca 2016r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art.16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 296), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Uchwały Nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z 29 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2010 r. Nr 230, poz. 3366), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr 138/XI/2015 Rady Miasta Rybnika z 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 6 Uchwały Nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z 29 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2010 r. Nr 230, poz. 3366), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego."

2) § 2 Uchwały Nr 138/XI/2015 Rady Miasta Rybnika z 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2015 r. poz. 3424), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego."

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta


Adam Fudali


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Rybnika
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr 767/LV/2010
Rady Miasta Rybnika
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

(tekst jednolity)

Na podstawie:

art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Prezydent Miasta w drodze zarządzenia, które określa:

1) przedmiot konsultacji,

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3) formę konsultacji,

4) komórkę organizacyjną Urzędu Miasta odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

§ 2. Konsultacje mogą mieć formę:

1) pisemną - przesłanie projektu aktu prawa miejscowego do organizacji pozarządowych i podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej "Podmiotami" w celu wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii,

2) zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika (bip.um.rybnik.eu), zakładka Organizacje pozarządowe wraz ze wzorem formularza zgłaszania opinii stanowiącego załącznik do zarządzenia, o którym mowa w § 1.

3) bezpośrednich spotkań z Podmiotami.

§ 3. [1]) Z przebiegu konsultacji sporządza się informację określającą wynik konsultacji, która jest niezwłocznie przedkładana Prezydentowi Miasta, a jej kopia przekazywana jest do wiadomości radnym Miasta Rybnika.

§ 4. W przypadku konsultacji prowadzonych w formie bezpośrednich spotkań, w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed wyznaczoną datą spotkania, wysyła się pocztą tradycyjną lub elektroniczną informację, określającą termin, miejsce oraz przedmiot konsultacji. Ze spotkania sporządza się informację, o której mowa w § 3, do której dołącza się listę obecności uczestników spotkania.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 801/XLIX/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 września 2006 r. w sprawie: procedury konsultacji społecznych z udziałem przedstawicieli społeczności lokalnych.

§ 6. [2]) (pominięty).


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 Uchwały Nr 138/XI/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r. poz. 3424), która weszła w życie z dniem 14 lipca 2015 r.

[2]) Zamieszczony w ust. 2 pkt. 1 obwieszczenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe