Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/267/16 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzeszu

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt 2, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.446) oraz art.90m ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.2156 ze zm.)

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzeszu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXII/169/04 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzeszu (Dz.Urz.Woj.Śląskiego z 2004r. Nr 98, poz.2791), zmienionym Uchwałą Nr XVI/113/08 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 14 stycznia 2008r. oraz Uchwałą Nr XXI/225/12 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 26 kwietnia 2012r., wprowadzić następującą zmianę:

1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXII/169/04 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzeszu w § 3 ust.1 dodaje się lit."k" w brzmieniu: "prowadzenie postępowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe