Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/249/16 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 23 czerwca 2016r.

w sprawie opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Pszczynie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 12, pkt 3, art. 58, pkt 1, art. 59 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157).

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Pszczynie, na którą składa się:

1) opłata,

2) opłata dodatkowa za przekroczenie 10 godzinnej normy opieki nad dzieckiem.

§ 2. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka w wysokości 7,00 zł dziennie.

§ 3. Wysokość opłaty, o której mowa w § 1 pkt 1, ustala się w wysokości 160,00 zł za każdy miesiąc pobytu dziecka w żłobku w ramach opieki do 10 godzin dziennie.

§ 4. Wysokość opłaty dodatkowej, o której mowa w § 1 pkt 2, ustala się w wysokości 10 za każdą rozpoczętą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem po przekroczeniu 10 godzinnej normy opieki nad dzieckiem.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Pszczynie (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 3626).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 7. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wysokość opłaty oraz opłaty dodatkowej za zwiększony wymiar opieki w żłobku (ponad 10 godzin dziennie) oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w żłobku utworzonym przez Gminę Pszczyna ustala Rada Miejska w Pszczynie w drodze uchwały.

W § 3 uchwały wprowadza się zapis w brzmieniu: "Wysokość opłaty, o której mowa w § 1 pkt 1 ustala się w wysokości 160,00 zł za każdy miesiąc pobytu dziecka w żłobku w ramach opieki do 10 godzin dziennie.", ma on na celu wyeliminowanie niskiej frekwencji dzieci zapisanych do żłobka.

Projekt uchwały w okresie od 7 czerwca 2016 r. do 14 czerwca 2016 r., jako akt prawa miejscowego, objęty został konsultacjami społecznymi zgodnie z treścią Uchwały Nr XXXV/439/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W powyższym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i opinie do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe