Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/250/16 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 23 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje :

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXI/217/16 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 2256) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

5 % Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 przeznaczone zostanie na rezerwę Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 na projekty niedoszacowane, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie poszczególnego projektu nie może przekroczyć 10 % jego wartości określonej w formularzu zgłoszeniowym projektu do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017"

2) § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

W celu weryfikacji pod względem merytorycznym propozycji projektów zgłoszonych przez mieszkańców Burmistrz Pszczyny powołuje Komisję do spraw weryfikacji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, w skład której wchodzą pracownicy Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz jednostek organizacyjnych gminy"."

3) § 22 otrzymuje brzmienie:

Głos można oddać we własnym imieniu. Głos oddany w imieniu innego mieszkańca będzie nieważny"."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 3. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie

Zaproponowane zmiany mają na celu usprawnienie realizacji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 w szczególności doprecyzowują zapisy dotyczące zadań inwestycyjnych polegających na wykonaniu projektu budowlanego i budowie.

Projekt uchwały w okresie od 9 czerwca 2016 r. do 15 czerwca 2016 r. jako akt prawa miejscowego objęty został konsultacjami społecznymi zgodnie z treścią Uchwały XXXV/439/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W powyższym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i opinie do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe