Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/256/16 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 23 czerwca 2016r.

w sprawie ustalenia w Pszczynie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 b ust. 3 i ust. 4 i art. 13 f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446), po zaopiniowaniu zgodnie z art. 13b ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się strefę płatnego parkowania na terenach Gminy Pszczyna określonych w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, określone w załączniku Nr 2 do uchwały.

3. Ustala się opłaty dodatkowe za nie uiszczenie opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania określone w załączniku Nr 2 do uchwały.

4. Zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania, parkowania pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, oraz sposób pobierania opłat, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 określa Regulamin strefy płatnego parkowania, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały.

5. Lokalizacja strefy C stanowi załączniki Nr 4 - Nr 11 do uchwały.

§ 2. Z dniem wejścia w życie uchwały tracą moc:

1) Uchwała Nr XLV/585/14 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustalenia w Pszczynie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Śl. 2014 poz. 4981) zmieniona Uchwałą Nr VIII/73/15 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 kwietnia 2015 r., w sprawie zmiany Rady Miejskiej w Pszczynie dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Śląsk. 2015 poz. 2478),

2) Uchwała Nr XLV/583/14 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z terenów wyznaczonych do postoju pojazdów samochodowych w mieście Pszczyna (Dz. Urz. Woj. Śl. 2014 poz. 4980),

3) Uchwała Nr XLV/584/14 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za parkowanie na terenach przeznaczonych do postoju pojazdów samochodowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/256/16
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 23 czerwca 2016 r.

WYKAZ TERENÓW OBJĘTYCH STREFĄ PŁATNEGO PARKOWANIA

Strefa A obejmuje następujące ulice:

a) Warowna,

b) Garncarska,

c) Bramkowa,

d) Strażacka,

e) Rymarska,

f) Piekarska,

g) Bednarska,

h) Tkacka,

i) Ratuszowa,

j) Basztowa

k) Bankowa - od Piwowarskiej do Bednarskiej,

l) Piwowarska - od Piastowskiej do Tkackiej.

W tym miejsca przeznaczone do parkowania wyłącznie dla mieszkańców:

a) Garncarska,

b) Strażacka (od Rynek do Rymarskiej),

c) Bramkowa,

d) Tkacka ( od Bednarskiej do Piastowskiej),

e) Piekarska (od ul. Warowna do Tkacka),

f) Warowna (od Rynek do budynku nr 59),

g) Bankowa (od Piwowarskiej do Bednarskiej).

Strefa B obejmuje następujące ulice:

a) Poniatowskiego,

b) Batorego,

c) 3 Maja,

d) Aleja Kościuszki.


Strefa C obejmuje parkingi przy ulicy:

a) Basztowej - UM,

b) Warownej,

c) Kopernika (ZUS),

d) Chrobrego,

e) Dworcowej (była Targowica),

f) Katowickiej (nad Pszczynką),

g) Dworcowej (obok Młyna),

h) Wojska Polskiego.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/256/16
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 23 czerwca 2016 r.

1.

OPŁATY JEDNORAZOWE

Minimalny czas parkowania wynosi 0,5 godziny.

1.1.

Strefa A:

za pierwsze 0,5 godziny

1,50 zł

za pierwszą godzinę

3,00 zł

za drugą godzinę

3,50 zł

za trzecią godzinę

4,00 zł

za każdą następną godzinę

3,00 zł

1.2.

Strefa B:

za pierwsze 0,5 godziny

0,50 zł

za pierwszą godzinę

1,00 zł

za drugą godzinę

1,20 zł

za trzecią godzinę

1,40 zł

za następną godzinę

1,00 zł

1.3.

Strefa C:

za każde rozpoczęte 0,5 godziny

0,50 zł

za każdą rozpoczętą 1 godzinę (parking Wojska Polskiego z tytułu postoju autobusów turystycznych oraz mikrobusów)

10,00 zł

Strefa C ul. Basztowa - UM - abonament dla 10 stanowisk (oznaczony symbolem UM), dwa stanowiska bezpłatne - karta gość urzędu UM

2.

KATRA ABONAMENTOWA OGÓLNODOSTĘPNA-ABONAMENT TYPU P

2.1.

Karta abonamentowa miesięczna:

a)

Strefa A

80,00 zł

b)

Strefa B

60,00 zł

c)

Strefa C z zastrzeżeniem lit. d

25,00 zł

d)

Strefa C (Basztowa-UM)

50,00 zł

3.

KARTA ABONAMENTOWA MIESZKAŃCA - ABONAMENT TYPU M

Karta abonamentowa miesięczna dla mieszkańca zameldowanego na pobyt stały w granicach strefy płatnego parkowania:

Strefa A

25,00 zł

Strefa B

25,00 zł

4.

OPŁATY DODATKOWE

4.1.

Za parkowanie w strefie płatnego parkowania bez wniesienia opłaty za parkowanie, z zastrzeżeniem pkt 4.2

50,00 zł

4.2.

Za parkowanie w strefie płatnego parkowania bez wniesienia opłaty za parkowanie, w razie uiszczenia opłaty dodatkowej do 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia wezwania

25,00 zł


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/256/16
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 23 czerwca 2016 r.

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W PSZCZYNIE

§ 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Pszczynie.

§ 2. Użyte w regulaminie określenia oraz skróty oznaczają:

1) SPP - strefa płatnego parkowania;

2) BSPP - biuro strefy płatnego parkowania prowadzone przez administratora (Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie);

3) kontroler SPP - pracownik upoważniony przez Burmistrza do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie w SPP;

4) bilet parkingowy - dokument stwierdzający czas, za jaki opłacono parkowanie za pomocą środków pieniężnych uiszczanych w parkomacie;

5) karta abonamentowa - (abonament typu M, abonament typu P) dokument potwierdzający wniesienie opłaty abonamentowej, uprawniający do parkowania w SPP bez wnoszenia opłaty jednorazowej;

6) karta parkingowa - dokument wydany osobie niepełnosprawnej lub placówce na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.);

7) automat parkingowy (parkomat) - samoobsługowe urządzenie, przy którego użyciu możliwe jest wniesienie opłaty jednorazowej za parkowanie pojazdu samochodowego za pomocą środków pieniężnych;

8) karta parkingowa dla zaopatrzenia - karta zezwalająca na ograniczony postój w SPP do 20 min, wydawana dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie SPP w celu rozładunku towaru;

9) wezwanie do zapłaty - dokument wystawiany przez kontrolera SPP w wypadku stwierdzenia nie wniesienia opłaty za parkowanie w SPP, określający:

a) podstawę prawną wezwania,

b) datę, miejsce i godzinę parkowania,

c) markę oraz numer rejestracyjny pojazdu samochodowego,

d) podpis kontrolera SPP,

10) upomnienie - dokument wystawiany i doręczany przez BSPP wzywający do zapłaty kwoty wskazanej w wezwaniu;

11) Uchwała - Uchwala Nr XXIII/256/16 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia w Pszczynie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, oraz sposobu ich pobierania.

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 3. 1. Za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP na terenie Pszczyny pobiera się opłaty w wysokości określonej w Uchwale.

2. Opłatę za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, pobiera się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 18:00.

§ 4. 1. W SPP stosuje się następujące opłaty za parkowanie:

1) jednorazowe - uiszczane niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu, poprzez wykupienie biletu parkingowego w automacie parkingowym lub z wykorzystaniem telefonu komórkowego,

2) abonamentowe - uiszczane poprzez wykupienie karty abonamentowej.

2. Karty abonamentowe można wykupić wyłącznie w kasie Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

3. Postój pojazdów zaopatrzenia oraz taksówek w SPP w czasie jej funkcjonowania jest odpłatny tak, jak postój innych pojazdów, z zastrzeżeniem § 6 pkt 4.

§ 5. Od opłat, o których mowa w § 3 zwolnione są pojazdy wymienione w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

§ 6. Ustala się zerową stawkę za parkowanie dla:

1) oznakowanych pojazdów służb miejskich podczas wykonywania obowiązków służbowych (w szczególności: pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno - kanalizacyjnego, odbioru odpadów komunalnych, Miejskiego Zakładu Zieleni, AZK Pszczyna),

2) pojazdów osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym oraz ważną kartę parkingową,

3) pojazdów Urzędu Miejskiego i pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych gminy, posiadających aktualną umowę o użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

4) dla pojazdów posiadających prawidłowo wypełnioną kartę parkingową dla zaopatrzenia.

Rozdział 2.
REALIZACJA OPŁAT W SPP

§ 7. 1. Opłaty za parkowanie w SPP wnosi się niezwłocznie po rozpoczęciu parkowania pojazdu samochodowego, za pomocą środków pieniężnych uiszczanych w parkomacie, z wykorzystaniem telefonu komórkowego lub poprzez wykupienie karty abonamentowej.

2. Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych obowiązuje w każdym wyznaczonym miejscu do parkowania w SPP.

§ 8. 1. Minimalny opłacony czas parkowania w SPP wynosi 0,5 godziny.

2. Wykupienie biletu parkingowego w automacie parkingowym następuje przy użyciu monet o nominale 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr, 20 gr i 10 gr. Opłacenie czasu parkowania, z zastrzeżeniem ust.1, następuje proporcjonalnie do wartości użytej monety lub monet.

3. Opłata za parkowanie może być wnoszona za pomocą telefonu komórkowego.

§ 9. Karty abonamentowe potwierdzające wniesienie opłaty wydaje się na okres danego miesiąca kalendarzowego.

§ 10. 1. Uprawnienie do wykupienia karty abonamentowej mieszkańca (abonament typu M) w strefie A lub B, posiadają osoby fizyczne zameldowane w lokalach usytuowanych przy ulicach objętych SPP w strefie A lub B będące właścicielem pojazdu samochodowego o rzeczywistej masie całkowitej do 3,5 tony.

2. Dokumentem uprawniającym do nabycia karty abonamentowej mieszkańca (abonament typu M) w strefie A lub B jest dowód rejestracyjny pojazdu, w którym osoba wykupująca abonament jest ujawniona jako właściciel lub współwłaściciel pojazdu oraz dowód osobisty osoby ubiegającej się o abonament na terenie objętym w SPP w strefie A lub B.

3. Jako właściciela pojazdu przyjmuje się także osoby posiadające inny niż własność tytuł prawny do pojazdu.

4. Osoba fizyczna zameldowana w lokalu na terenie objętym SPP w strefie A lub B, może wykupić abonament tylko na jeden pojazd samochodowy.

§ 11. 1. W razie utraty lub kradzieży karty abonamentowej nie przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystany okres jej ważności.

2. Osoba fizyczna zameldowana w nieruchomościach usytuowanych w SPP, która nie wykupi abonamentu, uiszcza opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP, na zasadach określonych w § 7 i § 8.

§ 12. 1. Bilety parkingowe niezwłocznie po ich wykupieniu w najbliższym automacie parkingowym, karty abonamentowe, karty parkingowe, karty parkingowe dla zaopatrzenia, muszą być umieszczone za przednią szybą wewnątrz pojazdu, w sposób umożliwiający ich odczytanie bez jakichkolwiek wątpliwości, co do ich treści i ważności, niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.

2. W ramach wniesionej opłaty za parkowanie można zmieniać miejsce parkowania w obrębie płatnych stref w następujący sposób: ze Strefy A do Strefy B, ze Strefy A do Strefy C, ze Strefy B do Strefy C.

3. Niepełne wykorzystanie biletu parkingowego nie uprawnia do żądania zwrotu wniesionej opłaty.

§ 13. 1. Wykupienie karty abonamentowej i umieszczenie jej wewnątrz pojazdu, zgodnie z zasadami określonymi w § 12, upoważnia do parkowania bez wniesienia opłaty jednorazowej w wyznaczonym miejscu w obszarze SPP, lecz nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania.

2. Brak wolnych miejsc parkingowych nie stanowi podstawy jakichkolwiek roszczeń.

Rozdział 3.
PARKOWANIE BEZ WNIESIENIA OPŁATY

§ 14. 1. Za parkowanie w SPP bez wniesienia opłaty, udokumentowane wezwaniem, pobiera się opłaty dodatkowe w wysokościach określonych w § 15 niniejszego Regulaminu i załączniku Nr 2 do Uchwały.

2. Opłatę dodatkową należy wpłacać w kasie BSPP lub na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu do zapłaty.

3. Opłatę dodatkową anuluje się po okazaniu ważnego w czasie parkowania abonamentu lub biletu parkingowego.

§ 15. Za parkowanie w SPP bez wniesienia opłaty pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł. Jeżeli właściciel pojazdu uiści tę opłatę w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia wezwania, opłata dodatkowa zostanie zmniejszona do wysokości 25 zł.

§ 16. W wypadku stwierdzenia przez kontrolera SPP, że właściciel pojazdu lub kierujący parkuje pojazd w SPP ponad opłacony czas parkowania, wystawiane jest wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej. Wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej jest umieszczane na przedniej szybie pojazdu samochodowego pod wycieraczką. Jeżeli nieopłacony czas parkowania w SPP nie przekracza 15 minut, właściciel pojazdu lub kierujący może w formach, o których mowa w Uchwale uiścić opłatę za parkowanie w SPP ponad opłacony czas (dopłatę). Jeżeli właściciel pojazdu przedłoży w BSPP dowody uiszczenia opłaty za parkowanie (opłatę za parkowanie i dopłatę), wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej nie rodzi skutków prawnych, co potwierdza się na kopii wezwania, upomnienia lub odrębnym pismem.

Rozdział 4.
REKLAMACJE

§ 17. 1. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania SPP oraz reklamacje związane z nałożonymi opłatami dodatkowymi przyjmowane są w BSPP, gdzie również przeprowadzane jest postępowanie wyjaśniające.

2. Właściciel pojazdu kwestionujący zasadność wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej może wnieść reklamacje najpóźniej w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia. Do reklamacji winny być załączone dokumenty uzasadniające jego wniesienie. W przypadku uznania reklamacji wezwanie nie rodzi skutków prawnych, co potwierdza się na kopii wezwania, upomnienia lub odrębnym pismem.

3. BSPP uznaje reklamację za zasadną w szczególności w przypadku:

1) wykazania przez kierującego pojazdem lub właściciela pojazdu wezwanego do uregulowania opłaty dodatkowej, że w momencie wystawienia wezwania do uregulowania opłaty dodatkowej miał ważną kartę abonamentową, ważny bilet parkingowy lub uiścił opłatę za parkowanie wraz z dopłatą;

2) wykazania przez kierującego pojazdem lub właściciela pojazdu wezwanego do uregulowania opłaty dodatkowej, że korzysta z uprawnień wskazanych w § 5 lub § 6 Regulaminu,

3) braku możliwości uiszczenia opłaty jednorazowej przez kierującego pojazdem lub właściciela pojazdu wezwanego do uregulowania opłaty dodatkowej z powodu awarii automatu parkingowego,

4) braku możliwości uiszczenia opłaty jednorazowej z powodu nadzwyczajnych okoliczności lub zdarzeń losowych.

4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji służy prawo wniesienia odwołania do Burmistrza Pszczyny. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem BSPP, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji. Jeżeli odwołania nie wniesiono, opłatę dodatkową należy uiścić w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji.

5. O wyniku rozpatrzenia odwołania przez Burmistrza Pszczyny odwołujący zostaje zawiadomiony pisemnie. Stanowisko Burmistrza Pszczyny jest ostateczne.

6. Nieuwzględnienie złożonego odwołania skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18. Wzory biletów parkingowych i wezwań określa BSPP natomiast wzory kart abonamentowych oraz kart abonamentowych dla zaopatrzenia określa zarządca dróg.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/256/16
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Strefa C-Parking przy ul. Basztowej - UM

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/256/16
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Strefa C - Parking przy ul. Warownej

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/256/16
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Strefa C- Parking przy ul. Kopernika (ZUS)

infoRgrafika


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/256/16
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Strefa C - Parking przy ul. Dworcowej (była Targowica)

infoRgrafika


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/256/16
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Strefa C - Parking przy ul. Chrobrego

infoRgrafika


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/256/16
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Strefa C - Parking przy ul. Katowickiej (nad Pszczynką)

infoRgrafika


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIII/256/16
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Strefa C - Parking przy ul. Dworcowej (obok Młyna)

infoRgrafika


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIII/256/16
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Strefa C - Parking przy ul. Wojska Polskiego

infoRgrafika


Uzasadnienie

Strefę płatnego parkowania ustala rada gminy na podstawie art. 13b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. zm.)

Strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych oraz w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych.

Przedstawiony projekt uchwały przewiduje rozszerzenie strefy płatnego parkowania o dotychczasowe płatne parkingi, likwiduje odpłatność za parkowanie na dotychczasowych płatnych parkingach w soboty, niedziele oraz w święta, upraszcza procedurę reklamacji, jak również dochodzenia należności w przypadku braku uiszczenia opłaty za postój.

Projekt uchwały, jako akt prawa miejscowego, w okresie od 15 czerwca 2016 r. do 21 czerwca 2016 r. objęty był konsultacjami, zgodnie z treścią Uchwały Nr XXXV/439/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W powyższym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i opinie do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe