Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/257/16 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 23 czerwca 2016r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 6 k i art. 6 r ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 10,80 zł od osoby na miesiąc.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 16,00 zł od osoby na miesiąc.

§ 2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 1 ust. 1 lub w § 1 ust. 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXI/393/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 2977 z dnia 29.03.2013 r.).

§ 5. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pszczynie, umieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz opublikowanie w lokalnej prasie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) zachodzi konieczność dostosowania istniejącego na terenie gminy Pszczyna systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy do zmienionych przepisów.

Ponadto w ramach monitorowania finansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przeprowadzono analizę kosztów funkcjonowania systemu w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.

Po przeprowadzeniu analizy finansowej ustalono, że w ww. okresie wystąpił brak zrównoważenia dochodów z opłaty i wydatków na funkcjonowanie systemu.

W związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany wysokości opłaty.

Wysokość stawki opłaty została ustalona w oparciu o kalkulację uwzględniającą zapisy art. 6 k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 6 k ust. 3 rada gminy zobowiązana jest do określenia wyższych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Projekt uchwały w okresie od 8 czerwca 2016 r. do 17 czerwca 2016 r. jako akt prawa miejscowego objęty został konsultacjami społecznymi zgodnie z treścią Uchwały Nr XXXV/439/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W powyższym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i opinie do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe