Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/261/16 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 23 czerwca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, 212 i 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia i zmniejszenia dochodów w budżecie gminy na rok 2016:

Dział

Treść

Wartość

600

Transport i łączność

40 000,00

źródło dochodów

dochody majątkowe - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

40 000,00

758

Różne rozliczenia

55 275,40

źródło dochodów

dochody majątkowe - wpływy z rozliczenia środków niewygasających

55 275,40

801

Oświata i wychowanie

27 460,00

źródło dochodów

dochody bieżące - otrzymane darowizny

2 500,00

dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów

1 960,00

dochody bieżące - wpływy z usług

3 000,00

dochody bieżące - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

20 000,00

852

Pomoc społeczna

800,00

źródło dochodów

dochody bieżące - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

53 650,00

dochody bieżące - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

- 53 050,00

dochody bieżące - wpływy z tytułu odsetek

5 400,00

dochody bieżące - wpływy z tytułu odsetek

- 5 200,00

razem dochody:

123 535,40

§ 2. Dokonać zwiększenia i zmniejszenia wydatków w budżecie gminy na rok 2016:

Dział

Rozdział

Treść

Wartość

010

Rolnictwo i łowiectwo

- 1 019,00

01008

Melioracje wodne

13 181,00

dotacje na zadania bieżące

13 181,00

01095

Pozostała działalność

- 14 200,00

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

- 14 200,00

600

Transport i łączność

133 500,00

60016

Drogi publiczne gminne

133 500,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

133 500,00

757

Obsługa długu publicznego

- 78 405,60

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

- 78 405,60

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

- 78 405,60

801

Oświata i wychowanie

27 460,00

80101

Szkoły podstawowe

1 565,00

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

1 565,00

80110

Gimnazja

22 895,00

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

22 895,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

3 000,00

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

3 000,00

852

Pomoc społeczna

10 800,00

85202

Domy pomocy społecznej

10 000,00

dotacje na zadania bieżące

10 000,00

85295

Pozostała działalność

800,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

800,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

31 200,00

92114

Pozostałe instytucje kultury

14 200,00

dotacje na zadania bieżące

14 200,00

92116

Biblioteki

17 000,00

dotacje na zadania bieżące

17 000,00

razem wydatki:

123 535,40

§ 3. Dokonać przeniesień wydatków w budżecie gminy na rok 2016 w środkach będących do dyspozycji jednostek pomocniczych:

Zarząd Osiedla Daszyńskiego

Dział

Rozdział

Treść

Wartość

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 020,00

92195

Pozostała działalność

2 020,00

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

2 020,00

926

Kultura fizyczna

- 2 020,00

92695

Pozostała działalność

- 2 020,00

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

- 2 020,00

razem

0,00

§ 4. W związku z wprowadzonymi zmianami w § 2 w wydatkach inwestycyjnych dokonać stosownych zmian w Załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2016 rok "Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych do budżetu na rok 2016" poprzez wprowadzenie w Dziale 600, rozdział 60016 zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi bocznej od ul. Paderewskiego w Pszczynie położonej na działkach nr 1078/81 oraz 1079/81 w kwocie 40.000 zł oraz zwiększa się poniżej wymienione zadania inwestycyjne:

1) Projekt i przebudowa łącznika między ul. Bratków i ul. Tulipanów na osiedlu Piłsudskiego o kwotę 28.000 zł,

2) Przebudowa drogi bocznej od ul. Wolności w Ćwiklicach o kwotę 16.000 zł,

3) Przebudowa drogi bocznej od ul. Kombatantów w Ćwiklicach o kwotę 49.500 zł.

§ 5. W związku z wprowadzonymi zmianami w § 2 w wydatkach bieżących dokonać zmiany w Załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2016 "Planowane dotacje z budżetu gminy na rok 2016" poprzez zwiększenie w punkcie 1. Podmioty publiczne w Dziale 921, rozdział 92114 kwoty dotacji podmiotowej dla Pszczyńskiego Centrum Kultury w Pszczynie o 14.200 zł oraz w rozdziale 92116 kwoty dotacji podmiotowej dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie o 17.000 zł.

§ 6. W związku z wprowadzonymi zmianami w §2 w wydatkach bieżących dokonać zmiany w Załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2016 "Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) na rok 2016" poprzez wprowadzenie w punkcie 3. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst w Dziale 010, rozdział 01008 dotacji celowej przekazanej do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w kwocie 13.181 zł oraz w Dziale 852, rozdział 85202 dotacji celowej dla Powiatu Pszczyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w kwocie 10.000 zł.

§ 7. Budżet gminy na rok 2016 po uwzględnieniu zmian wynosi:

1) Dochody201.592.348,64 zł,

2) Wydatki191.889.757,91 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie

1. Zwiększenia i zmniejszenia dochodów w budżecie gminy na rok 2016 dokonano:

Dział 600

Rozdział 60016 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 40.000 zł z tytułu darowizny celowej z przeznaczeniem na przebudowę drogi bocznej od ul. Paderewskiego w Pszczynie położonej na działkach nr 1078/81 oraz 1079/81.

Dział 758

Rozdział 75814 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 55.275,40 zł w związku z rozliczeniem środków niewygasających dotyczących zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji dla odwodnienia części ul. Pszczelarskiej w Jankowicach.

Dział 801

Rozdział 80101 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.565 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w placówkach oświatowych, które środki pozyskały.

Rozdział 80110 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 25.895 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst (20.000 zł), z tytułu wpływów z usług (3.000 zł), z tytułu otrzymanych darowizn (2.500 zł) oraz wpływów z różnych dochodów (395 zł) w placówkach, które środki pozyskały.

Dział 852

Przenosi się dochody bieżące w rozdziale 85212 stanowiące zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 52.800 zł oraz wpływy z tytułu odsetek w kwocie 5.200 zł a także w rozdziale 85216 dochody bieżące stanowiące zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 250 zł z Urzędu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie.

Rozdział 85295 wprowadza się dochody bieżące stanowiące zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 600 zł oraz wpływy z tytułu odsetek w kwocie 200 zł w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie.

2. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków w budżecie gminy na rok 2016 dokonano:

Dział 010

Rozdział 01008 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.181 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na remont koryta Rowu Starowiejskiego w Pszczynie.

Rozdział 01095 wydatki bieżące w kwocie 14.200 zł przenosi się z rozdziału 01095 do Pszczyńskiego Centrum Kultury w Pszczynie z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej w Dziale 921, rozdział 92114.


Dział 600

Rozdział 60016 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi bocznej od ul. Paderewskiego w Pszczynie położonej na działkach nr 1078/81 oraz 1079/81 w kwocie 40.000 zł oraz zwiększa się poniżej wymienione zadania inwestycyjne:

1) Projekt i przebudowa łącznika między ul. Bratków i ul. Tulipanów na osiedlu Piłsudskiego o kwotę 28.000 zł,

2) Przebudowa drogi bocznej od ul. Wolności w Ćwiklicach o kwotę 16.000 zł,

3) Przebudowa drogi bocznej od ul. Kombatantów w Ćwiklicach o kwotę 49.500 zł.

Dział 757

Rozdział 75704 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 68.405,60 zł dotyczące wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z terminowym regulowaniem zobowiązań przez PTBS Sp. z o. o. w Pszczynie.

Dział 801

Rozdział 80101 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.565 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych.

Rozdział 80110 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 22.895 zł z przeznaczeniem na bieżące zakupy materiałów i wyposażenia (10.395 zł) oraz zakup usług pozostałych (12.500 zł) w gimnazjach.

Rozdział 80150 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (1.500 zł) oraz zakup pomocy dydaktycznych (1.500 zł) w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Dział 852

Rozdział 85202 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu na wykonanie prac remontowych w Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie.

Rozdział 85295 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 800 zł z przeznaczeniem świadczenia na rzecz osób fizycznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie.

Dział 921

Rozdział 92116 zwiększa się dotację podmiotową dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie o kwotę 17.000 zł

3. Przeniesień wydatków w budżecie gminy na rok 2016 w środkach będących do dyspozycji jednostek pomocniczych dokonano w oparciu o uchwały tych jednostek.

4. Zmiany w Załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2016 "Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych do budżetu gminy na rok 2016" dokonano w związku z wprowadzonymi zmianami w wydatkach inwestycyjnych.

5. Zmiany w Załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2016 "Planowane dotacje z budżetu gminy na rok 2016" dokonano w związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie dotacji podmiotowych dla podmiotów publicznych.

6. Zmiany w Załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2016 "Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) na rok 2016" dokonano w związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego oraz Powiatu Pszczyńskiego.

7. Budżet gminy na rok 2016 po uwzględnieniu zmian wynosi:

1) Dochody201.592.348,64 zł,

2) Wydatki191.889.757,91 zł.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe