Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/136/2016 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i pkt.10 oraz art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz .U. z 2016r., poz. 446), art. 211, art. 212, art. 220, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIV/101/2016 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27 styczeń 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2016

RADA MIEJSKA w Pszowie
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/101/2016 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2016, dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się dochody budżetu Miasta Pszów (§1. uchwały budżetowej) o kwotę 304 207,00 zł jako per saldo dokonanych zmian, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 204 207,00 zł,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł,

co łącznie daje plan dochodów w wysokości 39 140 914,07 zł stanowiące tabelę nr 1 pn.: "Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2016", na podstawie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,

2) zwiększa się wydatki budżetu Miasta Pszów (§2. uchwały budżetowej) o kwotę 304 207,00 zł jako per saldo dokonanych zmian, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 315 207,00 zł,

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 11 000,00 zł,

co łącznie daje plan wydatków w wysokości 41 492 132,07 zł stanowiące tabelę nr 2 pn.: "Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2016", na podstawie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,

3) zmniejsza się plan przychodów Miasta Pszów (§4. ust. 1 uchwały budżetowej) o kwotę 31 597,00 zł, co łącznie daje plan przychodów finansowych na rok 2016 w wysokości 3 112 794,00 zł, gdzie źródłem finansowania są:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3 112 794,00 zł,

na podstawie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały,

4) zmniejsza się plan rozchodów Miasta Pszów (§4. ust. 2 uchwały budżetowej) o kwotę 31 597,00 zł, co łącznie daje plan rozchodów finansowych na rok 2016 w wysokości 761 576,00 zł, gdzie źródłem finansowania są:

- spłaty z zaciągniętych kredytów w wysokości 361 576,00 zł,

- wykup innych papierów wartościowych w wysokości 400 000,00 zł,

na podstawie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały

5) w załączniku nr 1 (§1. ust. 4 uchwały budżetowej) pn.: "Dochody dotacyjne według źródeł pochodzenia na rok 2016" dokonuje się nastepujących zmian:

a) w części dotyczącej zadań własnych inwestycyjnych dofinansowanych przez jst na podstawie umów, porozumień (§ 6300), dokonuje się następujących zmiany w dziale 900, rozdz. 90002:

- zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł,

6) w załączniku nr 3 (§8 ust. 2 i 3 uchwały budżetowej) pn.: "Zestawienie planowanych kwot dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w roku 2016" dokonuje się zmian:

a) w części dotyczącej jednostek sektora finansów publicznych

- wprowadza się nowe zadanie dotacyjne w dziale 600, rozdz. 60014 pn.: "Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dot. zadania "Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Traugutta w Pszowie"" na kwotę 57 000,00 zł,

- wprowadza się nowe zadanie dotacyjne w dziale 754, rozdz. 75404 pn.: "Udzielenie dotacji dla Komisariatu Policji w Pszowie z przeznaczeniem na odwodnienie wraz z izolacją wokół budynku Posterunku Policji w Pszowie" na kwotę 25 000,00 zł,

b) w części dotyczącej spoza jednostek sektora finansów publicznych

- zwiększa się zadanie dotacyjne w dziale 921, rozdz. 92195 pn.: "Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego" o kwotę 12 000,00 zł,

- zmniejsza się zadanie dotacyjne w dziale 926, rozdz. 92605 pn.: "Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej" o kwotę 12 000,00 zł,

7) w załączniku nr 4 (§2. ust. 3 uchwały budżetowej) pn.: "Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznegooraz budżetu państwa na rok 2016", dokonuje się zmian na podstawie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku nr 5 (§10 uchwały budżetowej) pn.: "Zakres rzeczowo finansowy planowanych remontów i inwestycji do wydatkowania w 2016 roku", na podstawie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały, dokonuje się następujących zmian:

a) w dziale 600

- w rozdz. 60013 zadanie nr 1 otrzymuje nową nazwę:"Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Projekt Budowy Drogi Gminnej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie"" na kwotę 366 949,00 zł,

- w rozdz. 60014 wprowadza się nowe zadanie nr 4 pn.:"Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Traugutta w Pszowie"" na kwotę 57 000,00zł,

- w rozdz. 60016 zmniejsza się zadanie nr 2 pn.:"Przebudowa ul. Kruczkowskiego w Pszowie (wraz z częścią ul. Majakowskiego)" o kwotę 65 000,00 zł,

b) w dziale 700, rozdz. 70005

- zadanie nr 3 otrzymuje nową nazwę:"Wykonanie łazienki w mieszkaniu budynku komunalnego przy ul. Traugutta 5/1" na kwotę 36 800,00 zł,

c) w dziale 750, rozdz. 75023

- zwiększa się zadanie nr 1 pn.:"Zakup programów, podzespołów komputerowych i klimatyzacji" o kwotę 21 000,00 zł,

d) w dziale 801

- w rozdz. 80101 wprowadza się nowe zadanie nr 3 pn.:"Wymiana posadzki w pomieszczeniu przy stołówce w SP3" na kwotę 25 000,00 zł.

- w rozdz. 80114 wprowadza się nowe zadanie nr 1 pn.: "Zakup programów, podzespołów komputerowych" na kwotę 31 000,00 zł,

e) w dziale 926

- w rozdz. 92601 wprowadza się nowe zadanie nr 1 pn.:"Zakup wiat piłkarskich" na kwotę 8 000,00 zł.

§ 2. Wprowadzone zmiany w § 1 niniejszej uchwały skutkują zmianami w załączniku nr 6 (§12 uchwały budżetowej) pn.: "Budżet 2016 w ujęciu zadaniowym", do uchwały budżetowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Czesław Krzystała


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/136/2016
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/136/2016
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/136/2016
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/136/2016
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/136/2016
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe