Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/189/2016 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 23 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/245/2012 dotyczącej podziału miasta Sławkowa na okręgi wyborcze

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XXII/150/2016 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy - na wniosek Burmistrza Miasta Sławkowa, Rada Miejska w Sławkowie

uchwala

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXVII/245/2012 Rady Miejska w Sławkowie z dnia 11 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Sławkowa na okręgi wyborcze, w kolumnie "Granice okręgów wyborczych" wprowadzić następującą zmianę:w okręgu wyborczym nr 11 dopisać ulicę Pańska Góra.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości w budynkach Urzędu Miasta Sławkowa oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Marta Rus

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe