Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/190/2016 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 23 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/272/2012 dotyczącej podziału Miasta Sławkowa na stałe obwody głosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 13 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XXII/150/2016 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy - na wniosek Burmistrza Miasta, Rada Miejska w Sławkowie

uchwala

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIX/272/2012 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta Sławkowa na stałe obwody głosowania, w kolumnie "Granice obwodu głosowania" wprowadzić następującą zmianę: w obwodzie głosowania nr 4 dopisać ulicę Pańska Góra.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości w budynkach Urzędu Miasta Sławkowa oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Marta Rus

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe