Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/386/16 Rady Miasta Tychy

z dnia 23 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/413/12 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. "Tyskie Orły" dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. "Tyskie Orły"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2016 r. poz. 176 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych, Komisję Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

W Uchwale nr XIX/413/12 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. "Tyskie Orły" dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. "Tyskie Orły" wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w § 2 ust. 1 pkt. 4 i 5 w różnym przypadku wyrazy "Miejski Zarząd Oświaty" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Miejskie Centrum Oświaty",

2) użyte w § 4 ust. 4 i 5, § 5 ust. 8 oraz § 6 ust. 7 i 8 załącznika stanowiącego Regulamin przyznawania stypendiów miasta Tychy pod nazwą "Tyskie Orły" w różnym przypadku wyrazy: "Miejski Zarząd Oświaty" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Miejskie Centrum Oświaty".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Maciej Gramatyka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe