Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/404/16 Rady Miasta Tychy

z dnia 23 czerwca 2016r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r., poz. 446 t.j.), art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a), ust. 5 i 6, w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 i pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2016 r., poz. 672 t.j.) oraz art. 221 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz 885 t.j. z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Maciej Gramatyka


Załącznik do Uchwały Nr XXII/404/16
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe