Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/195/2016 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.446) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 163).

Rada Gminy Wilkowice
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w miejscu zamieszkania podopiecznego oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania.

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu, że zachodzą przesłanki do ich udzielenia, określone w ustawie o pomocy społecznej.

§ 3. 1. Zakres i wymiar usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych oraz okres i miejsce ich świadczenia ustala się w oparciu o:

1) ocenę sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej, w tym potrzeb wnioskodawcy, dokonaną na podstawie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania podopiecznego;

2) ocenę możliwości zapewnienia pomocy przez rodzinę;

3) dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotną wnioskodawcy, w tym zaświadczenia lekarza o zalecanych usługach opiekuńczych lub wskazania do specjalistycznych usług opiekuńczych.

§ 4. Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą odpłatność w zależności od posiadanego dochodu, w wysokości określonej w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się koszt 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych na kwotę: 14,00 zł (słownie: czternaście 00/100 złotych).

2. Ustala się koszt 1 godziny świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę: 20,00 zł (słownie: dwadzieścia 00/100 złotych).

3. Podstawą ustalenia wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

4. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn ceny o której mowa w ust. 1 i ust. 2 wskaźnika odpłatności o którym mowa w załączniku do uchwały oraz liczby godzin świadczonych usług w danym miesiącu.

§ 6. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek podopiecznego zobowiązanego do odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, na wniosek świadczeniobiorcy lub pracownika socjalnego może nastąpić częściowe lub całkowite zwolnienie z ponoszenia opłat, ze względu na:

1) konieczność przyznania usług więcej niż jednej osobie w rodzinie;

2) ponoszenie wysokich wydatków związanych z kosztami leczenia;

3) inne uzasadnione przyczyny i trudne sytuacje życiowe.

2. Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z odpłatności wydaje się na czas określony, jednorazowo nie dłuższy niż 1 rok.

§ 7. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, podopieczny zobowiązany jest wnieść na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach, wskazane w decyzji o przyznawaniu usług opiekuńczych, w terminie do dnia 15 następnego miesiąca po wykonaniu usługi.

2. Nie podlegają zwrotowi wydatki za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze za miesiąc, w którym nastąpiła śmierć podopiecznego.

§ 8. Traci moc uchwała nr XXXIV/246/2005 Rady Gminy Wilkowice z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat i trybu pobierania opłat za usługi.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


dr Bartosz Olma


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/195/2016
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 22 czerwca 2016 r.

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wysokość dochodu w procentach wg kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w procentachw odniesieniu do kosztu jednej godziny

Osoba samotnie gospodarująca

Osoba w rodzinie

do 100 %

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 101% - do 125%

nieodpłatnie

5%

powyżej 126% - do 150%

5%

10%

powyżej 151% - do 200%

10%

20%

powyżej 201% - do 225%

20%

30%

powyżej 226% - do 250%

40%

50%

powyżej 251% - do 300%

50%

60%

powyżej 301%

100%

100%

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe