Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/197/2016 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2016 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013r. poz. 885)

Rada Gminy Wilkowice uchwala:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 1 "Dochody budżetu gminy na rok 2016" do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XVI/134/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2016 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 31.200,00 złotych, w tym:

1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę 31.200,00 złotych, w tym:

1) zwiększyć dochody własne o kwotę 31.200,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 2 "Wydatki budżetu gminy na rok 2016" do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XVI/134/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2016 rok, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 31.200,00 złotych, w tym:

1. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 92.300,00 złotych, w tym:

1) zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 92.300,00 złotych

2. Zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 61.100,00 złotych, w tym:

1) zmniejszyć środki na realizację zadań własnych o kwotę 61.100,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 3 "Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2016 roku" do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XVI/134/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą przyjąć:

Plan dochodów 48.152.166,86 złotych

Plan wydatków 48.654.486,86 złotych

Planowany deficyt budżetowy 502.320,00 złotych

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


dr Bartosz Olma


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/197/2016
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/197/2016
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/197/2016
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe