Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr ORO.031.2.2016 Prezydenta Miasta Katowice; Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

z dnia 20 czerwca 2016r.

w sprawie finansowania postępowania orzekającego o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, autystycznych oraz udzielania innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z ww. dysfunkcjami z terenu Miasta Piekary Śląskie

Tekst pierwotny

Na podstawie § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r. poz.199), w związku z art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198) zostaje zawarte porozumienie

pomiędzy Miastem Katowice reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Katowice działającego na podstawie uchwały nr XX/341/04 Rady Miejskiej Katowic z dnia 9.02.2004 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w imieniu którego działają:

Marzena Szuba - Wiceprezydent Miasta Katowice,

Mieczysław Żyrek - Naczelnik Wydział Edukacji

a Miastem Piekary Śląskie reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, w imieniu którego działają:

Krzysztof Turzański - Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie,

Marek Kapica - Naczelnik Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

§ 1. 1. Miasto Piekary Śląskie przekazuje, a Miasto Katowice przyjmuje do realizacji zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, autystycznych oraz udzielania innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z ww. dysfunkcjami z terenu Miasta Piekary Śląskie.

2. Powyższe zadania realizowane będą przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Katowicach przy ul. Sokolskiej 26 będącą jednostką organizacyjną Miasta Katowice, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka z terenu Miasta Piekary Śląskie za pośrednictwem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

3. Miasto Piekary Śląskie zobowiązuje się przeznaczyć dotację do kwoty 25 000 na zadanie w roku budżetowym 2016.

§ 2. 1. Na realizację zadań określonych w § 1 Miasto Piekary Śląskie zobowiązuje się przekazać Miastu Katowice dotację celową w wysokości iloczynu:

- stawki 71,55 zł za jedna godzinę diagnozy psychologicznej jednego dziecka i liczby godzin wykonanych diagnoz,

- stawki 76,57 zł za jedna godzinę diagnozy pedagogicznej jednego dziecka i liczby godzin wykonanych diagnoz,

- stawki 70,66 zł za jedna godzinę diagnozy logopedycznej jednego dziecka i liczby godzin wykonanych diagnoz,

- stawki 147,89 zł za orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej,

- stawki 129,82 zł za orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży niewidzącej i słabowidzącej,

- stawki 161,05 zł za orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży autystycznej,

- stawki 68,79 zł za udział w terapii indywidualnej,

- stawki 9,01 zł za udział w terapii grupowej,

- stawki 67,51 zł za warsztaty i konsultacje dla nauczycieli i rodziców (za 1 godzinę zegarową),

- stawki 68,79 zł za opinię dziecka.

2. Kwota przekazywanej dotacji celowej ulegnie zwiększeniu w przypadku podwyższenia wynagrodzenia pracowników Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, oraz wzrostu wydatków rzeczowych o ustawowy wskaźnik inflacji.

3. Podstawą do przekazania dotacji, o której mowa w § 1 ust. 3 będzie miesięczna specyfikacja usług świadczonych przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Katowicach.

4. Miasto Piekary Śląskie będzie przekazywało dotację na rachunek bankowy Miasta Katowice: PKO BP SA II Regionalne Centrum Korporacyjne w Katowicach (PKO BP S.A. II RCK) nr 15 1020 2313 0000 3302 0514 9010 w ciągu 14 dni od daty otrzymania specyfikacji.

5. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 4 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

6. W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 3. 1. Porozumienie zawarto na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Każda ze stron może z uzasadnionych przyczyn rozwiązać Porozumienie z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony.

§ 4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 2016 r.

§ 5. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek miasta zlecającego zadanie.

§ 6. Porozumienie zostało zawarte w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Turzański


Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu


Marek Kapica

Wiceprezydent Miasta Katowice


Marzena Szuba


Naczelnik Wydziału Edukacji


Mieczysław Żyrek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe