Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/160/16 Rady Miasta Poręba

z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu oraz po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr LI/338/10 Rady Miasta Poręba z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Poręba w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 10 z dnia 13 stycznia 2011 r., poz.162) Rada Miasta Poręba

u c h w a l a

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba, zwany dalej "Regulaminem", stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/213/13 Rady Miasta Poręba z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Poręba


Urszula Milka


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/160/16
Rady Miasta Poręba
z dnia 27 czerwca 2016 r.

Postanowienia ogólne

Rozdział 1.

§ 1. W celu utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach położonych na obszarze miasta Poręba, jak również dla zapewnienia ochrony jej terenów i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi wprowadza się do stosowania niniejszy Regulamin.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250),

2) ustawie o odpadach - rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.),

3) nieruchomości - rozumie się przez to nieruchomości, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.),

4) właścicielu nieruchomości - rozumie się przez to właściciela nieruchomości, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy,

5) odpadach komunalnych wielkogabarytowych - rozumie się przez to jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w ustawie, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 8 niniejszego Regulaminu; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów,

6) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach,

7) odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy o odpadach,

8) odpadach zielonych - rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o odpadach,

9) odpadach opakowaniowych - rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.),

10) odpadach budowlanych i rozbiórkowych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów i innych robót budowlanych, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano - architektonicznej, przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.290),

11) nieczystościach ciekłych - należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy,

12) zbiornikach bezodpływowych - należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy,

13) zbieraniu odpadów - należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy o odpadach,

14) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w art. 4 ust. 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.),

15) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz na terenach służących do użytku publicznego

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy,

2) prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) papier,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) przeterminowane leki i chemikalia,

g) zużyte baterie i akumulatory,

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

j) zużyte opony,

k) odpady zielone i ulegające biodegradacji,

l) odpady budowlane i rozbiórkowe

2) zbieranie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i workach następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) papier,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady ulegające biodegradacji, jeżeli nie są kompostowane, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

3) zagospodarowanie odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji w miarę możliwości w kompostownikach poprzez ich kompostowanie lub inne wykorzystanie we własnym zakresie.

4) zbieranie na terenie nieruchomości następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe,

f) zużyte opony,

5) samodzielne dostarczanie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i zużytych akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon,

6) gromadzenie odpadów wielkogabarytowych odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotowanie do ich usunięcia w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych bądź samodzielne dostarczanie odpadów wielkogabarytowych do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 4. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny służące do użytku publicznego, są zobowiązani do ustawienia na tych terenach pojemników na odpady.

§ 5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

§ 6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości, poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Środki użyte do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.

§ 7. 1. Na terenie nieruchomości, poza myjniami, dopuszcza się mycie wyłącznie pojazdów samochodowych osobowych i pod warunkiem, że nie jest ono uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości i nie powoduje zanieczyszczania powierzchni ziemi bądź wód powierzchniowych lub gruntowych.

2. Na terenie nieruchomości, poza warsztatami naprawczymi, dopuszcza się wykonywanie doraźnych napraw pojazdów samochodowych, związanych z bieżącą eksploatacją, pod warunkiem, że nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości i nie powodują zanieczyszczania powierzchni ziemi i wód powierzchniowych i gruntowych.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników, ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 8. 1. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w pojemniki i worki służące do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych niżej zasad.

2. Za wyposażenie nieruchomości niezamieszkałych w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości.

3. Na terenie gminy odpady komunalne powinno zbierać się w:

1) koszach ulicznych o pojemności co najmniej 20 l,

2) koszach ustawianych w miejscach publicznych (nie będące koszami ulicznymi) o pojemności co najmniej 20 l,

3) pojemnikach (kubłach) na odpady zmieszane o pojemności co najmniej 120 l - 1100 l,

4) przezroczystych workach polietylenowych PE-HD na odpady zbierane selektywnie, o pojemności 120 l, w następującej kolorystyce:

a) niebieski, który może być oznaczony napisem "Papier" - z przeznaczeniem na papier,

b) zielony, który może być oznaczony napisem "Szkło" - z przeznaczeniem na szkło,

c) żółty, który może być oznaczony napisem "Tworzywa sztuczne i metal" - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal

d) brązowy, który może być oznaczony napisem "Bioodpady" - z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne,

5) pojemniki na odpady zbierane selektywnie dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej o pojemności 1100 l dla każdej frakcji odpadów tj. papier, szkło, bioodpady oraz zbierane łącznie tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal. Pojemniki powinny być oznaczone odpowiednim napisem - "Papier", "Szkło", "Bioodpady", "Tworzywa sztuczne i metal", zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach (kubłach) o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy:

1) dla nieruchomości na której zamieszkują 1 lub 2 osoby - 120 l

2) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 3 do 5 osób - 240 l,

3) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 6 do 10 osób - 360 l (240 l + 120 l),

4) na nieruchomościach w zabudowie wielorodzinnej zmieszane odpady komunalne będą zbierane w pojemnikach o minimalnej pojemności 1.100 l. Gmina ma obowiązek dostosować ilość i pojemność tych pojemników do liczby mieszkańców i częstotliwości wywozu, tak aby nie dopuścić do przepełnienia. Odbiór odpadów komunalnych z zabudowy wielorodzinnej odbywa się z 6 punktów odbiorowych (wiat śmietnikowych),

5) dla nieruchomości na której znajdują się budynki użyteczności publicznej, poza

wymienionymi niżej, nie mniej niż 5 l na każdego pracownika, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l,

6) dla szkół wszelkiego typu - nie mniej niż 3 l na każdego ucznia i pracownika, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l,

7) dla przedszkola - nie mniej niż 3 l na każde dziecko i pracownika, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l,

8) dla lokali handlowych -nie mniej niż 30 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu handlowego, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 240 l,

9) dla lokali gastronomicznych - nie mniej niż 10 l na 1 miejsce konsumpcyjne, nie mniej

jednak niż jeden pojemnik o pojemności 240 l,

10) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - 10 l na każdych 10 pracowników, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

11) dla cmentarzy - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności co najmniej 1100 l,

12) dla ogródków działkowych zrzeszonych - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności co najmniej 1100 l.

5. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w następujący sposób:

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej do worków, o których mowa w ust. 3 pkt 4,

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej do pojemników o pojemności co najmniej 1100 l, o których mowa w ust. 3 pkt 5.

§ 9. Pojemniki winny być ustawione w granicach nieruchomości z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) , na równej nawierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

§ 10. 1. Prowadzący działalność gospodarczą handlowo-usługową są zobowiązani ustawić w miejscach publicznie dostępnych, w szczególności przed sklepami, punktami usługowo-handlowymi, gastronomicznymi, kosze na odpady komunalne o pojemności nie mniejszej niż 20 l, przeznaczone dla klientów w ilości zapewniającej czystość i porządek w sąsiedztwie prowadzonej działalności handlowo-usługowej.

2. Właściciele nieruchomości lub przedsiębiorcy użytkujący tereny komunikacji publicznej zobowiązani są wyposażyć miejsca publiczne takie jak w szczególności drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne, przystanki komunikacji, parki w zamocowane na stałe kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l w miarę potrzeb, zgodnie z następującymi zasadami:

1) gęstość rozstawienia koszy ulicznych w ciągach dróg publicznych, ciągach pieszo-jezdnych, parkach powinna być dostosowana do natężenia ruchu pieszych,

2) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować przy wiatach przystankowych a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 11. Gospodarka odpadami powinna wypełniać wszystkie wymagania zawarte w Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego.

§ 12. Gmina realizując obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku dąży do :

1) objęcia wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych oraz systemem selektywnego zbierania odpadów,

2) ograniczenia składowania odpadów, szczególnie odpadów ulegających biodegradacji,

3) zwiększenia odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska,

4) wydzielenia odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i przygotowanie do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku materiałów budowlanych i rozbiórkowych,

5) zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,

6) prowadzenia edukacji ekologicznej promującej zapobieganie powstawaniu odpadów oraz właściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami (tym informowanie o szkodliwości spalania odpadów paleniskach domowych), a także promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne,

7) promowanie kompostowania i fermentacji zbieranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie (np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej).

§ 13. Odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów należy kierować do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych właściwych dla Regionu I, kierując się zasadą najlepszej dostępnej techniki.

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 14. 1. Odpady komunalne zmieszane należy usuwać z nieruchomości z następującą częstotliwością:

a) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - dwa razy w miesiącu,

b) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - trzy razy w tygodniu,

c) dla nieruchomości niezamieszkałych - co najmniej jeden raz w miesiącu.

2. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki należy usuwać zgodnie z następującą

częstotliwością:

1) papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe :

a) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz w miesiącu,

b) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - jeden raz na dwa tygodnie,

c) dla nieruchomości niezamieszkałych - co najmniej jeden raz w miesiącu.

d) dla punktów selektywnego zbierania odpadów według potrzeb, jednak co najmniej jeden raz w miesiącu,

2) odpady ulegające biodegradacji :

a) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz w miesiącu a w okresie letnim tj. od kwietnia do października - dwa razy w miesiącu,

b) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - jeden raz w tygodniu a w okresie letnim tj. od maja do września - dwa razy w tygodniu.

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony na bieżąco do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4) odpady wielkogabarytowe co najmniej jeden raz w ciągu roku,

5) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory na bieżąco do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Niezależnie od częstotliwości usuwania odpadów zbieranych selektywnie, wymienionych w ust. 2, mieszkańcy mogą pozbywać się odpadów zbieranych selektywnie poprzez przekazywanie ich do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z koszy ulicznych co najmniej raz na tydzień, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów,

2) z koszy ustawianych w miejscach publicznych ( nie będących koszami ulicznymi) co najmniej raz na tydzień, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów,

3) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się co najmniej jeden raz w miesiącu, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów.

§ 15. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany wystawić pojemnik i worek przeznaczony do odbierania odpadów w dniu odbioru, zgodnie z ustalonym harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości tak, aby nie zakłócać ruchu pieszego oraz komunikacji samochodowej.

§ 16. Zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane z częstotliwością wynikającą z pojemności zbiornika w sposób gwarantujący, że nie nastąpi jakikolwiek wypływ ze zbiornika (zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia), a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód powierzchniowych oraz podziemnych, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów

przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 17. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe:

1) zabrania się właścicielom zwierząt domowych wypuszczania ich bez dozoru poza teren nieruchomości, a w budownictwie wielorodzinnym poza obręb własnego mieszkania,

2) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne w rozumieniu przepisów odrębnych oraz w inny sposób zagrażającego otoczeniu - także w kaganiec,

3) w miejscach publicznych prowadzić psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa w inny sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w nałożonym kagańcu,

4) zwolnienie przez właściciela psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w przypadku, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich,

5) zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na tereny przeznaczone na place gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, parków oraz innych terenów objętych zakazem na podstawie odrębnych regulaminów, ustalonych przez zarządców nieruchomości,

6) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych

z produkcji rolniczej w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

§ 18. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostać się na drogi publiczne oraz tereny przeznaczone do użytku publicznego. Utrzymywanie zwierząt nie może powodować uciążliwości, w szczególności zapachowych (odory) dla innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub na nieruchomościach sąsiednich.

2. Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić i usuwać w sposób zgodny z prawem, niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

3. Należy przeprowadzać co najmniej raz w roku dezynfekcję pomieszczeń gospodarskich w których prowadzona jest hodowla zwierząt.

4. Zabrania się trzymania zwierząt gospodarskich w budynkach mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej.

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej

przeprowadzania

§ 19. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa spożywczego, bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych, budynkami produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi, budynkami użyteczności publicznej,

2) wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w pkt 1 i 2 należy przeprowadzić raz w roku w miesiącu wrześniu lub październiku.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87) dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie wymienionej na wstępie ustawy.

Obowiązek podjęcia niniejszej uchwały wynika z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250), który zgodnie ze wskazaną na wstępie nowelizacją stanowi, że rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin jest aktem prawa miejscowego.

Zgodnie z art.4 ust.2 cytowanej powyżej ustawy Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące :

1)wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących :

a)prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a,

b)uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c)mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2)rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a)średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b)liczby osób korzystających z tych pojemników;

3)częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5)obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6)wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7)wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji terminów jej przeprowadzania.

Zgodnie z art. 2a regulamin może wprowadzać obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych innych niż wymienione w ust.2 pkt 1 lit. a

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe